Oglas za radno mjesto viši stručni suradnik za poslove lokalne samouprave i imovinsko - pravne poslove

KLASA: 112-03/18-01/1

URBROJ: 2198/06-04/03-01-18-1

Poličnik, 02. siječnja 2018. godine

Na temelju članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 08/15 i 10/16) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općine Poličnik raspisuje

OGLAS

 

za prijam u službu službenika/ službenice na određeno vrijeme u

Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik,

Odsjek za poslove lokalne samouprave i imovinsko-pravne poslove

 

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I

   IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE (radi zamjene službenice do povratka sa rodiljnog dopusta)

 

1 izvršitelj/izvršiteljica

 

Oglas se objavljuje za prijam službenika/službenice na određeno vrijeme, radi zamjene službenice do povratka sa rodiljnog dopusta.

1. Opći uvjeti za prijam: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

2.  Posebni uvjeti za prijam:

- stručna sprema: magistar struke/stručni specijalist pravnog ili ekonomskog smjera

- jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima iste ili slične stručne spreme

- položen državni stručni ispit

3. Službenik/službenica se prima u radni odnos uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

4. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa dužni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz pisanog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljena na web stranici Općine Poličnik www.opcina-policnik.hr i na oglasnoj ploči Općine Poličnik, najmanje pet dana prije održavanja provjere.Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

5. Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo te priložiti i dokaz o nezaposlenosti i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

6. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11).

7. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru, objavljeni su na službenoj web stranici Općine Poličnik www.opcina-policnik.hr.

8. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

- životopis;

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice);

- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);

- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);

- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika uvjerenja odnosno svjedodžbe);

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – ne stariji od šest mjeseci;

- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata kojom potvrđuje, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11).

9. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru.

10. Pravo podnošenja prijave imaju i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit. U slučaju prijma u službu i rasporeda na radno mjesto, kandidat je obvezan položiti ispit u roku od godine dana od dana prijma u službu.

11. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će o tome biti obaviještena pisanim putem.

12. Prijave na oglas podnose se na adresu OPĆINA POLIČNIK, Ulica dr. Franje Tuđmana 62, 23 241 Poličnik, u roku od osam dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Zadar,s naznakom: „Oglas za prijam u službu –Viši stručni suradnik za poslove lokalne samouprave i imovinsko - pravne poslove“.

13. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Poličnik donosi Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata, najkasnije u roku od šezdeset dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Pročelnik JUO

Općine Poličnik

Nenad Bulić

Upute i obavijesti kandidatima

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30