Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), čl. 15. i čl. 16. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 07/12, 10/12, 13/12, 05/14 i 06/15) i čl. 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 06/09, 11/09, 04/13 i 12/13), r a s p i s u j e  

O G L A S

O javnom natječaju za prodaju

građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 01/16

 1. I.Predmet prodaje je:

građevinska zemljišta u Gospodarskoj zoni Murvica jug, upisane u zemljišno-knjižni uložak broj 736, namjena zemljišta sukladno DPU Gospodarske zone Murvica jug („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 05/07, 02/10, 13/11, 07/12, 04/13 i 06/13) poslovno/skladišna/logistička/proizvodna, i to:

Red. Br. Zemljišna čestica Oznaka k.o. Površina Početna cijena Jamčevina
1. č.z. 945/119 K2e Murvica 18196 119,00 kn/m² 216.532,40 kn
2. č.z. 945/120 K2h Murvica 18046 119,00 kn/m² 214.747,40 kn

III. Uvjeti natječaja za prodaju:

1.Budući vlasnik zemljišta je dužan:

 1. platiti Općini Poličnik komunalni doprinos u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu Općine Poličnik,
 2. platiti i druge troškove temeljem prava vlasništva i druge zakonske – porezne troškove

2.Natjecatelji:

- su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu kako je naveden u tablici na žiro račun Općine Poličnik, broj: IBAN: HR1724020061834500000, poziv na broj 68 7757 OIB, s naznakom za građevinsko zemljište i to posebno za svaku građevinsku parcelu ako ponuditelj stavlja ponude za više parcela.

3.Natječaj će se provesti javnim prikupljanjem pismenih ponuda.

4.Pravo podnošenja pisane ponude:

-   imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti, državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

5.Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatskei ostale uvjete iz ovog Natječaja.

6.Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Poličnik, na web stranici Općine Poličnik (www.opcina-policnik.hr) i u dnevnom javnom glasilu, a rok dostave ponuda je do 23. veljače 2016. godine.

7.Natjecatelji mogu izvršiti uvid u ponuđeno zemljište i prostorno-plansku dokumentaciju u roku za podnošenje ponude, najavom na telefon 023/354-004 - Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik.

8.Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru. 9.Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvećom ponuđenom cijenom uz udovoljavanje i ostalim uvjetima iz ovog natječaja. U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

10.Prvi najbolji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. Ako izabrani natjecatelj ne zaključi ugovor u predviđenom roku, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

11.Kupoprodajna cijena plaća se u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajna cijena može se platiti u tri obroka ako je to ponuditelj stavio kao način plaćanja i to na sljedeći način: 50% kupoprodajne cijene se uplaćuje u roku od 30 dana od dana potpisa Ugovora, ostalo u najviše 2 (dva) obroka, s obvezom plaćanja rata unutra 4 (četiri) mjeseca od dana potpisa kupoprodajnog ugovora, a bez plaćanja kamata ukoliko kupac pravovremeno plati svaki obrok. Neplaćanje kupoprodajne cijene u predviđenom roku ima za sankciju raskid ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta uz pravo Općine Poličnik da zadrži iznos uplaćene jamčevine.

12. Osobe koje kupe građevinsko zemljište za poslovnu namjenu, isto ne mogu prodati bez uporabne dozvole za izgrađeni objekt.

U slučaju da kupac želi trećim osobama otuđiti kupljenu nekretninu u roku od 10 godina od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji i bez izgrađenog objekta, tijelo koje raspolaže nekretninama dati će suglasnost na navedeni zahtjev kupca nekretnine pod uvjetom da kupac u korist Općine Poličnik uplati sredstva u iznosu od 10 % ugovorene kupoprodajne cijene i iznos plaćene jamčevine, a koja sredstva predstavljaju naknadu štete prodavatelju zbog neispunjenja ugovornih obveza od strane kupca.

13.Izabrani ponuditelji su dužni u roku od 90 dana od dana potpisa Ugovora o kupoprodaji očistiti na svoj trošak parcelu od raslinja i održavati je u urednom stanju.

14.Izabrani ponuditelji se obvezuju pridržavati uvjeta iz Prostornog plana uređenja Općine Poličnik i Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone Murvica jug u postupku ishođenja dozvola za gradnju objekta.

OPĆI UVJETI

15.Ponude će biti javno otvorene 26. veljače 2016. godine (četvrtak) u 10,00 sati, u zgradi Općine Poličnik, Dr. Franje Tuđmana 62., Poličnik. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje valjane punomoći.

16.Ponuda mora sadržavati:

 1. dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju: pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti, uz dostavu odgovarajućih dokaza - OIB, dokaz o sjedištu ponuditelja, presliku važeće osobne iskaznice, dokaz o državljanstvu, ukoliko je ponuditelj fizička osoba, odnosno presliku obrtnice ukoliko se radi o obrtniku, odnosno presliku akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o registraciji ili izvadak iz registra, a za državljane i pravne osobe iz država članica EU-a za to odgovarajući dokaz,
 2. oznaku nekretnine,
 3. obvezujuću ponudu cijene izraženu po m2 koja ne može biti manja od početne cijene te naveden način plaćanja kupoprodajne cijene
 4. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
 5. izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak u predviđenom roku,
 6. izjavu da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja,
 7. izjavu da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda,
 8. podatak o broju tekućeg računa ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čija ponuda ne bude prihvaćena ili u slučaju poništenja natječaja

17. Ponude se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Poličnik, Dr. Franje Tuđmana 62., 23241 Poličnik, s naznakom „NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ BR. 01/16“. Dan predaje ponude smatra se dan predaje ponude u Općinu Poličnik, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom. Ponude dostavljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, neuredne, nepotpune ili na drugi način neprihvatljive ponude neće se razmatrati. Općina Poličnik zadržava pravo ne prihvatiti nijednu valjanu ponudu ili prihvatiti samo neke od ponuda i pravo poništiti natječaj, u cijelosti ili djelomično, u bilo koje vrijeme do donošenja odluke o izboru natjecatelja, bez ikakve odgovornosti prema natjecateljima, izuzev obveze na povrat uplaćene jamčevine.

18. Prodaja se vrši prema načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje naknadne prigovore kupca.

19. Na odnose koji nisu uređeni ovim Natječajem primjenjuje se Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Poličnik te drugi propisi meritorni za raspolaganje nekretninama.

                                                                                                      

                                                                                                Općinski načelnik

                                                                                                     Davor Lončar

KLASA: 944-18/16-01/1

URBROJ: 2198/06-02-16-1

Poličnik, 12. veljače 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA POLIČNIK

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Komisija za provedbu postupka prijema osoba na

stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Sukladno Javnom pozivu za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik   objavljuje

 

 

P O Z I V

na intervju - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

viši stručni suradnik

 

Komisija za provedbu postupka prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa je utvrdila da na intervju

dana 11. prosinca 2015. godine u prostorijama Općine Poličnik

mogu pristupiti sljedeći kandidati:

 1. Nikolina Surać u 09,00 sati
 2. Kristian Vukić u 09,10 sati

Na intervju je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.

Ostale informacije navedene su u Javnom pozivu koji je prethodno objavljen na web-stranici Općine Poličnik i na web stranici HZZ-a.

Podnositeljima čije prijave na javni poziv nisu pravodobne ili uredne upućena je odgovarajuća pisana obavijest, uz povrat dokumentacije priložene prijavi.

     KOMISIJA

ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA POLIČNIK

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Komisija za provedbu postupka prijema osoba na

stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Sukladno Javnom pozivu za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik   objavljuje

 

 

P O Z I V

na intervju - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

referent

 

Komisija za provedbu postupka prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa je utvrdila da na intervju

dana 11. prosinca 2015. godine u prostorijama Općine Poličnik

mogu pristupiti sljedeći kandidati:

 1. Josipa Baljak u 09,30 sati
 2. Slavica Proroković u 09,40 sati

Na intervju je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.

Ostale informacije navedene su u Javnom pozivu koji je prethodno objavljen na web-stranici Općine Poličnik i na web stranici HZZ-a.

Podnositeljima čije prijave na javni poziv nisu pravodobne ili uredne upućena je odgovarajuća pisana obavijest, uz povrat dokumentacije priložene prijavi.

     KOMISIJA

ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA

Općina Poličnik na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik za 2015. godinu, KLASA: 112-03/15-01/1, URBROJ: 2198/06-02-15-2 od 08. travnja 2015. godine raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik

za slijedeća radna mjesta:

 1. Referent – 1 polaznik

Uvjeti:

-          završena srednja stručna sprema ekonomske, upravne ili birotehničke struke

-          poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

-          poznavanje rada na osobnom računalu

Kandidati trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. st. 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju

b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje

c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

d) za nju ne postoje zapreke za prijam u službu utvrđene odredbom članka 15. i 16.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Iznimno od citiranog članka 4. stavka 1. podstavka a) Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, broj 107/2007), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Popis prijavljenih kandidata Općina Poličnik dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, provest će postupak selekcije kandidata obzirom na ostvarene rezultate tijekom školovanja/studiranja, i ukoliko ocijeni da je potrebno održati strukturirani intervju. Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto održavanja strukturiranog intervjua bit će objavljeni na web stranici Općine Poličnik najmanje 5 dana prije održavanja strukturiranog intervjua.

Odluku o izboru kandidata donosi načelnik Općine Poličnik, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti, trajanju školovanja/studiranja, prosjeku ocjena te rezultatima selekcije.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosi Općina Poličnik

U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te e-mail adresu)

Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

1.životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a kao dokaz može se priložiti i preslika domovnice)
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik potvrde završnog rada za koje je uvjet završena srednja ekonomska, upravna ili birotehnička škola)

4.dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

5.vlastoručno potpisanu izjavu da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te da kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije volontirao u smislu članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi odnosno članka 59. Zakona o radu (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),

-izvornik ili presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starijeg od šest mjeseci.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Općini Poličnik u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa svim traženim prilozima na adresu: Općina Poličnik, Ulica dr. Franje Tuđmana 62., 23241 Poličnik, s naznakom „Javni poziv - referent“  

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Općine Poličnik (www.opcina-policnik.hr)

Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj telefona: 023/354-004

KLASA: 112-03/15-01/4

URBROJ: 2198/06-02-15-5

Poličnik, 19. studenog 2015.

                                                                                                          OPĆINA POLIČNIK

 


Općina Poličnik na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik za 2015. godinu, KLASA: 112-06/15-01/1 URBROJ: 2198/06-02-15-2 od 08. travnja 2015. godine raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik

za slijedeća radna mjesta:

 1. Viši stručni suradnik za EU fondove i javnu nabavu - 1 polaznik

Uvjeti:

-          završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij /specijalistički diplomski stručni studij /visoka stručna sprema ekonomske, pravne ili upravne struke

-          dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

-          napredno poznavanje rada na osobnom računalu

Kandidati trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. st. 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju

b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje

c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

d) za nju ne postoje zapreke za prijam u službu utvrđene odredbom članka 15. i 16.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Iznimno od citiranog članka 4. stavka 1. podstavka a) Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, broj 107/2007), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Popis prijavljenih kandidata Općina Poličnik dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, provest će postupak selekcije kandidata obzirom na ostvarene rezultate tijekom školovanja/studiranja, i ukoliko ocijeni da je potrebno održati strukturirani intervju. Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto održavanja strukturiranog intervjua bit će objavljeni na web stranici Općine Poličnik najmanje 5 dana prije održavanja strukturiranog intervjua.

Odluku o izboru kandidata donosi načelnik Općine Poličnik, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti, trajanju školovanja/studiranja, prosjeku ocjena te rezultatima selekcije.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosi Općina Poličnik

U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te e-mail adresu)

Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

1.životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a kao dokaz može se priložiti i preslika domovnice)
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi za kandidate koji se prijavljuju na mjesto za koje je uvjet završen odgovarajući sveučilišni ili stručni studij )

4.dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

5.vlastoručno potpisanu izjavu da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15 i članka 16 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te da kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije volontirao u smislu članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi odnosno članka 59. Zakona o radu (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),

-izvornik ili presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starijeg od šest mjeseci.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Općini Poličnik u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa svim traženim prilozima na adresu: Općina Poličnik, Ulica dr. Franje Tuđmana 62., 23241 Poličnik, s naznakom „Javni poziv - Viši stručni suradnik za EU fondove i javnu nabavu“  

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Općine Poličnik (www.opcina-policnik.hr)

Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj telefona: 023/354-004

KLASA: 112-03/15-01/2

URBROJ: 2198/06-02-15-19

Poličnik, 19. studenog 2015.

                                                                                                          OPĆINA POLIČNIK

Općinski načelnik Općine Poličnik na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ 125/11), članka 9. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Poličnik u zakup („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 02/07 i 04/10) i članka 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 06/09, 11/09, 04/13 i 12/13) r a s p i s u j e

J A V N I  N A T J E Č A J  broj 04/15

za davanje u zakup poslovnog prostora u Društvenom domu u Briševu

 1. Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Društvenom domu Briševo podnošenjem pisanih ponuda kako slijedi:
Adresa Površina Položaj nekretnine Predložena djelatnost Početna mjesečna neto zakupnina (kn)

Jamčevina

(kn)

Vrijeme zakupa
Samostalna satnija Briševo 47. Briševo 333,35 m2 Prizemlje Društvenog doma Sportska, zabavna ili rekreacijska djelatnost 2.080,00 kn 208,00 5 (pet) godina

- opremljenost : mogućnost priključka na centralno grijanje/hlađenje Društvenog doma i druga mogućnost priključka grijanja i hlađenja, mogućnost telefonskog priključka, vlastiti sanitarni čvor, korištenje septičke jame u sklopu Društvenog doma

2. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom - uređenom stanju, sa izvršenim potrebnim građevinsko-obrtničkim radovima radi dovođenja poslovnog prostora u funkcionalno stanje.

Zakupnik se obvezuje o svom trošku opremiti prostor opremom i uređajima potrebnim za obavljanje djelatnosti uz prethodnu suglasnost zakupodavca, bez prava na povrat uloženih sredstava. Zakupnik se obavezuje dopustiti nesmetan prolaz ostalim korisnicima Društvenog doma.

Zakupnik snosi sve režijske troškove korištenja predmeta zakupa, troškove vode i struje Društvenog doma u cijelosti do zakupa ostalih prostorija Društvenog doma kada će se utvrditi troškovi proporcionalnom udjelu zakupljenog prostora u odnosu na ukupnu površinu Društvenog doma, također snosi troškove za komunalnu naknadu, odvoz smeća, telefon, čišćenje i održavanje poslovnog prostora kao i ostale troškove, pristojbe i naknade u svezi sa korištenjem poslovnog prostora.

Zakupnik je dužan osigurati navedeni poslovni prostor od požara i drugih opasnosti (osnovnih opasnosti) kod osiguravajuće kuće gdje je osiguran cijeli Društveni dom, uz uvjet da se u ugovoru o osiguranju naznači kao osiguranika Općinu Poličnik za sve vrijeme trajanja zakupa. Troškove uplate premije osiguranja snosi zakupac.

Ne dozvoljava se davanje predmetnog poslovnog prostora u podzakup.

3. Pravo prvenstva za dodjelu u zakup poslovnog prostora imaju obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci Domovinskog rata, te ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje dvanaest mjeseci, ako nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 i 19/13) ako sudjeluju u natječaju i udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude. Ako više osoba ostvaruje prvenstveno pravo, prvenstveni red između tih osoba utvrđuju se na odgovarajućom primjenom odredaba Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

4. Prednost prava prvenstva pri zakupu poslovnog prostora iz točke 3. ovog natječaja, može se ostvariti jednokratno.

5. U natječaju mogu sudjelovanja sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete ovog natječaja i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti iz točke 1. ovog natječaja.

6. Pismena ponuda za sudjelovanje na natječaj mora sadržavati slijedeće podatke:

 • ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke sa adresom sjedišta (za pravne osobe), OIB i brojem telefona radi kontakta  
 • dokaz (u originalu ili ovjereni preslik) iz sudskog registra (Rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima iz kojega mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koja je oglašena) - ne starije od 30 dana od dana prijave na ovaj natječaj), izvornik ili ovjeren preslik obrtnice (ne starije od 30 dana od dana prijave na ovaj natječaj), preslik važeće osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osobe, izvornik ili ovjeren preslik rješenja o upisu u nadležni registar udruga ili izvadak iz registra udruga, ako je natjecatelj prava osoba – udruga koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana prijave na natječaj iz kojih mora biti vidiljivo da natjecatelj udovoljava uvjetima za utvrđenu djelatnost kao i ime i prezime, prebivalište te OIB zakonskog predstavnika
 • dokaz o uspješnosti poslovanja (BON-1 i BON-2, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja, odnosno odgovarajuća potvrda banke) za pravne osobe te BON-2 (SOL-2) za fizičke osobe, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja
 • potvrdu o statusu za osobe članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 i 19/13) i potvrdu da nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; (ne starije od 6 mjeseci od dana prijave na ovaj natječaj)
 • izjavu o djelatnosti koju bi obavljao u prostoru,
 • ponuda mora biti izražena u apsolutnom iznosu mjesečno
 • izjavu ponuditelja da poslovni prostor uzima u zakup u viđenom stanju,
 • izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete natječaja,
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, koja se uplaćuje na žiro račun Općine Poličnik IBAN HR1724020061834500000, sa svrhom uplate „Jamčevina za poslovni prostor Društveni dom Briševo“, poziv na broj: 68-7811-OIB
 • potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama po svim osnovama prema Općini Poličnik u posljednjih godinu dana do trenutka javnog otvaranja ponuda (neplaćena komunalna naknada, komunalni doprinosi, zakupnina i sl.) te da eventualna dugovanja tih naknada nisu podmirivana nagodbom s Općinom Poličnik, odnosno reprogramiranjem duga   - (potvrdu izdaje Odsjek za financije, proračun, nadzor i javnu nabavu – JUO Općine Poličnik)
 • broj žiro ili tekućeg računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine (za fizičke i za pravne osobe)

7. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se priznati u zakupninu, dok će se ostalim ponuditeljimajamčevina vratiti u roku od 15 dana od dana izvršenog izbora.

8. Pismene ponude za sudjelovanje u javnom natječaju predaju se u zatvorenoj koverti s naznakom „NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U DRUŠTVENOM DOMU U BRIŠEVU – NE OTVARATI“ u Općinu Poličnik ili poštom preporučeno na   adresu primatelja: Općina Poličnik, Dr. Franje Tuđmana 62., 23 241 Poličnik.

Krajnji rok za predaju ponuda je 23. rujna 2015.g.

Nepotpune, nejasne i ponude pristigle poslije tog roka neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 28. rujna 2015.g. u 10,00 sati u prostorijama Općine Poličnik. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.

9. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja ispunjava opće i posebne uvjete raspisanog natječaja te uvjete utvrđene Zakonom o zakupu i prodaji poslovnog prostora i Odlukom o uvjetima i postupku natječaja za davanje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Poličnik u zakup, te koja uz to i ponudi i najviši iznos zakupnine. U slučaju istih ponuda prednost u natječaju ima natjecatelj iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 , 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) isključivo kao fizičke osobe uz ograničenja iz članka 9. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Poličnik u zakup („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 02/07 i 04/10)

10. O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

11. Izabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu po uvjetima iz natječaja najkasnije u roku od 8 dana od dana konačnosti postupka, u protivnom se smatra da je odustao od zaključivanja. te gubi pravo zakupa i pravo povrata jamčevine. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava - potvrđen (solmeniziran) kod javnog bilježnika, sukladno odredbi čl. 4. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, a na trošak zakupnika kod Javnog bilježnika.

12. Neće se uzeti u obzir ponude onih natjecatelja koji su po bilo kojoj osnovi dužnici Općine Poličnik (neplaćena komunalna naknada, komunalni doprinosi, zakupnina i sl.)

13. Neće se uzeti u obzir ponude onih natjecatelja koji nisu solventni (BON 1 i BON2) i koji su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava (potvrda Ministarstva financija).

14. Zakupodavac zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu ili poništiti natječaj, a da pri tome nema nikakvu obvezu prema ponuditelju.

15. Neće se uzeti u obzir ni ponude čija su dugovanja (komunalna naknada, komunalni doprinosi, zakupnina i sl.) podmirena nagodbom sa Općinom Poličnik, odnosno reprogramiranjem duga.

16. Natjecatelji kojih prijave nisu podnesene u roku i koje nisu potpune te oni koji ne ispunjavaju uvjete natječaja ne mogu sudjelovati u natječaju. Prije sklapanja Ugovora o zakupu, najpovoljniji ponuditelj je dužan dostaviti bjanko zadužnicu u iznosu zaduženja za zakup za ugovoreno razdoblje, rade osiguranja plaćanja zakupnine solmenizirane kod Javnog bilježnika.

17. Sve informacije o oglašenom natječaju i dogovaranje razgledavanja prostora može se dobiti za vrijeme trajanja natječaja radnim danom od 8,oo do 13,oo sati na telefon 354-004.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE POLIČNIK

Načelnik

Davor Lončar

KLASA: 372-03/15-01/04

URBROJ: 2198/06-02-15-2

Poličnik, 10. rujna 2015. godine

 

TLORIS DOMA BRIŠEVO

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), čl. 13. i čl. 58. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 07/12, 10/12, 13/12, 05/14 i 06/15) i čl. 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 06/09, 11/09, 04/13 i 12/13) o b j a v l j u j e    

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPNJU

NEKRETNINE ZA POTREBE OPĆINE POLIČNIK BROJ 03/15

Pozivaju se vlasnici nekretnina u Dračevcu Ninskom i u Lovincu da dostave pismene ponude za prodaju građevinskog zemljišta za gradnju Društvenog doma.

Kupac:

OPĆINA POLIČNIK, Dr. Franje Tuđmana 62., 23 241 Poličnik, OIB: 87120007882

Opis tražene nekretnine i potrebni uvjeti:

-          građevinsko zemljište u naselju Dračevac Ninski i u Lovincu – I kategorije (obuhvaća katastarske čestice na kojima su ispunjeni uvjeti za izdavanje građevinske dozvole prema posebnom zakonu kojim se uređuju pitanja gradnje)

-          građevinsko zemljište površine minimalno 1500 m2 maksimalno 2000 m2

-          postojanje legalnog pristupnog puta

-          komunalno opremljena građevinska parcela ili neposredna blizina komunalne infrastrukture

-          maksimalna cijena zemljišta 15 €/m2 (vrijednost zemljišta iz članka 1. utvrđena je temeljem Procjembenog elaborata broj 32/15 i 33/15 izrađena od strane stalnog sudskog vještaka graditeljske struke i procjenu vrijednosti nekretnina Vice Tadić, dipl. ing. građevinarstva od 13. 05. 2015. godine)

Namjena zemljišta:

-          izgradnja Društvenog doma

Za predmetni javni poziv uz pisanu ponudu potrebno je dostaviti:

-          vlasnički list – bezteretno (ne stariji od 30 dana od dana objave Javnog poziva)

-          posjedovni list - vlasničko i posjedovno stanje treba biti usklađeno (ne starije od 30 dana od dana objave Javnog poziva)

-          ovjerena izjava da nekretnina nije opterećena upisanim ili neupisanim pravima trećih osoba

-          kopiju katastarskog plana sa ucrtanim pristupnim putem

-          preslik osobne iskaznice vlasnika ukoliko se radi o fizičkoj osobi ili preslik akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o registraciji ili izvadak iz registra i podatak o OIB-u

-          vlastoručna potpisana izjava o suglasnosti vlasnika o ponudbenoj cijeni na ovaj javni poziv

-          broj računa na koji se treba uplatiti kupoprodajna cijena

Javni poziv će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Poličnik, na web stranici Općine Poličnik (www.opcina-policnik.hr) i u dnevnom javnom glasilu, a rok dostave ponuda je do 22. rujna 2015. godine.

Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru od strane Općinskog vijeća Općine Poličnik. Kupoprodajna cijena se plaća u dva obroka i to I. obrok u iznosu od 50 % kupoprodajne cijene u roku od 30 dana, a drugi obrok plaća se u roku od 90 dana od dana potpisa kupoprodajnog ugovora. Porez na promet nekretnina snosi kupac.

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najnižom ponuđenom cijenom uz ispunjenje uvjeta iz Javnog poziva i u kojoj zemljište koje se nudi predstavlja najveći interes Općine Poličnik.

Općina Poličnik zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih ponuda, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja i bez naknade štete.

Na odnose koji nisu uređeni ovim Javnim pozivom primjenjuje se Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Poličnik i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 07/12, 10/12, 13/12, 05/14 i 06/15) te drugi propisi meritorni za raspolaganje nekretninama.

Ponude će biti javno otvorene 25. rujna 2015. godine (petak) u 10,00 sati, u zgradi Općine Poličnik, Dr. Franje Tuđmana 62., Poličnik. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje valjane punomoći.

Ponude se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Poličnik, Dr. Franje Tuđmana 62., 23241 Poličnik, s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNI POZIV 03/15“. Dan predaje ponude smatra se dan predaje ponude u Općinu Poličnik, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom. Ponude dostavljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, neuredne, nepotpune ili na drugi način neprihvatljive ponude neće se razmatrati.

                                                                                                      

                                                                                                Općinski načelnik

                                                                                                     Davor Lončar

KLASA:944-01/15-01/4

URBROJ: 2198/06-02-15-3

Poličnik, 04. rujna 2015.

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30