%PM, %10 %563 %2016 %12:%Svi

Odluka o poništenju natječaja

KLASA: 372-003/16-01/2

UR.BROJ:2198/06-01-16-12

Poličnik, 06.05.2016.g.

Općinski načelnik Općine Poličnik,  temelju članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11 i 65/15), članka 7. stavak 3. točka 13. i članka 12. stavak 2. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 03/16) i članka 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 06/09, 11/09, 04/13 i 12/13), točke 6. IX. Uvjeta Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostor u za davanje u zakup poslovnog prostora u Društvenom domu u Suhovarima i zapisnika Povjerenstva o pregledu i ocjeni ponuda (KLASA: 372-003/16-01/2, UR.BROJ:2198/06-01-16-12 o d 29.04.2016.) donosi   sljedeću

O D L U K U

 

I.

Poništava se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostor u za davanje u zakup poslovnog prostora u Društvenom domu u Suhovarima, na čest. zem. 90/61 k.o. Suhovare

površina 70,40 m², za obavljanje ugostiteljske djelatnosti,od 01. travnja 2016.g.,koji je bio objavljen na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Općine Poličnik od 05. travnja 2016.g.a obavijest o natječaju u "Zadarskom listu",dana 04. travnja 2016.g.

Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka, poništava se iz razloga neprihvaćanja niti jedne od prispjelih ponuda, a da se pri tome nema nikakva obveza prema ponuditeljima.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Općine Poličnik.

Općinski načelnik:

Davor Lončar

Dostaviti:

-  svim ponuditeljima

- Arhiva-ovdje.

Općinski načelnik Općine Poličnik,  temelju članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11 i 65/15), članka 4. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 03/16) i članka 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 06/09, 11/09, 04/13 i 12/13) objavljuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u Društvenom domu u Suhovarima

I. PREDMET NATJEČAJA:

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora u Društvenom domu u Suhovarima:

- površina prostora: ……………………………………………….. 70,40 m², a sastoji se od:

       - unutrašnjeg prostora (prostor za ugostiteljsku djelatnost (caffe bar): 38,10 m²,

spremište: 5,10 m², sanitarni prostor: 1,9 m²

       - vanjskog prostora - natkriveni trijem: 25,30 m²

Navedeni poslovni prostor se nalazi na čest. zem. 90/61 k.o. Suhovare.

II. NAMJENA POSLOVNOG PROSTORA:…….…obavljanje ugostiteljske djelatnosti

III. VRIJEME ZA KOJE SE POSLOVNI PROSTOR DAJE U ZAKUP:10 (deset) godina

 

IV. POČETNI IZNOS ZAKUPNINE: 2.057 kn mjesečno (za unutarnji prostor 37,25 kn x 45,10 m2 = 1.679,97 kn, za vanjski prostor 14,90 x 25,30 = 376,97 kn)

 

V. ROK ZA PODNOŠENJE PISMENIH PONUDA: do 15. travnja 2016. godine.

 

VII: UVJETI ZAKUPA:

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom - uređenom stanju, sa izvršenim potrebnim građevinsko-obrtničkim radovima radi dovođenja poslovnog prostora u funkcionalno stanje

Zakupnik se obvezuje o svom trošku opremiti prostor opremom i uređajima potrebnim za obavljanje djelatnosti uz prethodnu suglasnost zakupodavca, bez prava na povrat uloženih sredstava.

Zakupnik snosi sve režijske troškove korištenja predmeta zakupa (utrošak električne energije, vode, komunalne naknade, odvoza smeća, telefona, čišćenja i održavanja poslovnog prostora, vatrogasna dojava proporcionalna udjelu zakupljenog prostora u odnosu na ukupnu površinu Društvenog doma) kao i ostale troškove, pristojbe i naknade u svezi sa korištenjem poslovnog prostora.

Zakupnik je dužan osigurati navedeni poslovni prostor od požara i drugih opasnosti (osnovnih opasnosti) kod osiguravajuće kuće gdje je osiguran cijeli Društveni dom, uz uvjet da se u ugovoru o osiguranju naznači kao osiguranika Općinu Poličnik za sve vrijeme trajanja zakupa. Troškove uplate premije osiguranja snosi zakupac.

Ne dozvoljava se davanje predmetnog poslovnog prostora u podzakup.

 

VIII. PONUDA MORA SADRŽAVATI:

1. Podatke o osnovnih podacima i sposobnosti  ponuditelja i to:

     a) ime, prezime, odnosno naziv i adresu ponuditelja, OIB,

- preslik važeće osobne iskaznice za fizičke osobe,

- izvornik ili ovjeren preslik obrtnice ili dokaz iz sudskog registra (izvornik ili

ovjereno Rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar) ne starije od 30    

   dana od dana prijave na ovaj natječaj, moraju biti registrirane za  poslovne djelatnosti u skladu s utvrđenom namjenom prostora,

- dokaz da ponuditelj ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora

- dokaz kojima osobe prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dokazuju svoj status kao i potvrdu da nisu korisnici mirovine ostvarene po istom zakonu i time da imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja i ovjerenu izjavu da nije ostvario ovu prednost prvenstva iz točke 3. natječaja (uvjet točke 4. natječaja)

2. Izjavu o djelatnosti koju bi obavljao u prostoru,

3.  Iznos ponuđene mjesečne zakupnine izražene u kunama,

4. Potvrdu Porezne uprave o obvezama po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne stariji od 30 dana od dana prijave na ovaj natječaj, eventualna dugovanja su razlog za isključenje ponude,

5. Potvrda Općine Poličnik i općinske komunalne tvrtke Poličnik d.o.o. o nepostojanju dugovanja, eventualna dugovanja su razlog za isključenje ponude,

Neće se razmatrati ponude ponuditelja koji po bilo kojoj osnovi na dan podnošenja ponude imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Republici Hrvatskoj, Općini Poličnik ili Poličnik d.o.o. ili onih ponuditelja kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja,

6. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u visini početne zakupnine, odnosno u iznosu od 2.057,00 kuna, na žiro-račun Općine Poličnik IBAN HR1724020061834500000, sa svrhom uplate: „Jamčevina za zakup poslovnog prostora Suhovare“,  poziv na broj: HR68 7811-OIB.

Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu.

Ukoliko izabrani ponuditelj nakon izvršenog natječaja odustane od sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, izgubit će pravo na povrat jamčevine,

7. izjavu ponuditelja da poslovni prostor uzima u zakup u viđenom stanju,

8. Izjava o prihvaćanju obveze zakupoprimca o održavanju poslovnog prostora u funkcionalnom stanju (nužni popravci),

9. Izjava o prihvaćanju obveze zakupoprimca o provođenju nadzora nad stanjem

poslovnog prostora u toku cijele godine.

10. Izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete natječaja.

11. Broj žiro ili tekućeg računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine (za fizičke i za pravne osobe)

IX: UVJETI NATJEČAJA:

1. U natječaju mogu sudjelovanja sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete ovog natječaja i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti po namjeni poslovnog prostora.

2. Pravo prvenstva za dodjelu u zakup poslovnog prostora imaju obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci Domovinskog rata, te ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje dvanaest mjeseci, ako nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 i 19/13) ako sudjeluju u natječaju i udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude.

U slučaju istih ponuda prednost u natječaju ima natjecatelj iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 - OUSRH, 55/11, 140/12, 33/13 i 148/13) isključivo kao fizičke osobe uz ograničenja iz članka 14.Odluke o davanju u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Općine Poličnik.

Ova prednost prava prvenstva pri zakupu poslovnog prostora, može se ostvariti jednokratno.

3. Pisane ponude za sudjelovanje u ovom javnom natječajusa svim traženim podacima, ispravama i dokazima potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici, na adresu: Općina Poličnik, Ulica dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, sa naznakom "ZA NATJEČAJ, POSLOVNI PROSTOR SUHOVARE - NE OTVARATI" u predviđenom roku.

Nepotpune, nejasne i ponude pristigle poslije navedenog roka neće se razmatrati.

4. Javno otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 18. travnja 2016. godine u 10,00 sati u prostorijama Općine Poličnik, Ulica dr. Franje Tuđmana 62. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.

5. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja ispunjava opće i posebne uvjete raspisanog natječaja te uvjete utvrđene Zakonom o zakupu i prodaji poslovnog prostora i Odluke o davanju u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Općine Poličnik i ovim natječajem, te koja uz to i ponudi i najviši iznos zakupnine.

6. Nakon provedenog natječajnog postupka Općinski načelnik zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu ili poništiti natječaj, a da pri tome nema nikakvu obvezu prema ponuditelju.

7. O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

8. Izabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu po uvjetima iz natječaja najkasnije u roku od 8 dana od dana konačnosti postupka, u protivnom se smatra da je odustao od zaključivanja, te gubi pravo zakupa i pravo povrata jamčevine.

Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava kod javnog bilježnika, sukladno članku 23. stavak 2. Zakona o zakupu poslovnog prostora, a trošak snosi zakupnik.

9. Sve informacije o oglašenom natječaju i dogovaranje razgledavanja prostora može se dobiti za vrijeme trajanja natječaja radnim danom od 8,oo do 13,oo sati na telefon 354-004.

10. Ovaj tekst natječaja objaviti će se u web stanici Općine Poličnik, na oglasnoj ploči Općine i na zgradi navedenog poslovnog prostora. U dnevnom tisku objaviti će se obavijest o natječaju.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE POLIČNIK

KLASA: 372-03/16-01/2

URBROJ: 2198/06-02-16-3

Poličnik, 01. travnja 2016. godine

Načelnik

Davor Lončar

KLASA: 363-02/16-01/3

URBROJ: 2198/06-02-16-2

Poličnik, 29. veljače 2016.

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Poličnik („Službeni glasnik“ Općine Poličnik br. 13/15 i 02/16) i članka 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik“ Općine Poličnik br. 06/09, 11/09, 04/13 i 12/13) objavljuje:

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika

koje se financiraju iz proračuna Općine Poličnik

 1. I.PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je povjeravanje poslova prijevoza pokojnika ugovorom na rok od četiri godine na području Općine Poličnik i to za:

1. poslove preuzimanja i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije;

2. pogrebničke usluge za osobe umrle bez nasljednika i osobe umrle bez imovine iz koje se mogu namiriti troškovi pogrebničkih usluga.

Predmet javnog natječaja su svi poslovi i usluge iz točke 1. i 2. koji se pojave u četverogodišnjem razdoblju za koje će biti zaključen ugovor o povjeravanju poslova, odnosno usluga, koje moraju biti izvršene odmah po pozivu mrtvozornika o potrebi poslova, odnosno usluga.

 1. II.UVJETI ZA SUDJELOVANJE I POSTUPAK JAVNOG NATJEČAJA

Ponuditelji su obvezni navesti za poslove navedene pod točkom I.1. cijenu prijevoza/km, a za usluge iz točke I.2. kvalitetu opreme/cijena i cijenu prijevoza/km.

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeće isprave:

 • dokazoregistracijizaobavljanjepredmetnedjelatnosti( preslik obrtnice ili preslik izvoda iz sudskog registra),
 • potvrda o plaćenim svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starije od 30 dana računajući od dana slanja Poziva za dostavu ponuda
 • potvrda Općine Poličnik da je ponuditelj ispunio sve obveze prema Općini Poličnik, ne starije od 30 dana računajući od dana slanja Poziva za dostavu ponuda
 • ponuditelj mora dokazati da je kadrovski i tehnički opremljen za obavljanje posla za koji se provodi postupak prikupljanja ponuda za sklapanje ugovora o povjeravanju prijevoza pokojnika (reference za obavljanje komunalnih djelatnosti – oprema, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi)
 • ponuditelj mora dokazati da ovlaštena osoba za zastupanje nije pravomoćno osuđena te da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog gospodarskog kriminala (izjava da direktor odnosno odgovorne osobe nisu pravomoćno osuđene ili da se protiv njih ne vodi kazneni postupak za gospodarska kaznena djela prema gospodarskom kriminalitetu u Kaznenom zakonu – odgovorna osoba ponuditelja daje izjavu za sebe i za pravnu osobu). Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana slanja Poziva za dostavu ponuda

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz Javnog natječaja ponudi ukupno najnižu cijenu.

Ponude se podnose osobno na adresu Općine Poličnik, Dr. Franje Tuđmana 62., Poličnik, neposredno ili putem pošte preporučeno, s naznakom:“NE OTVARAJ - ZA NATJEČAJ PRIJEVOZ POKOJNIKA“, a rok dostave poziva je 09. ožujka 2016.

Otvaranje ponuda održat će se 11.03.2016. godine u 10,00 sati u vijećnici Općine Poličnik.

Ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u odluci o objavi javnog natječaja, smatrat će se nepravovaljanim i odbaciti kao nepravovaljane.

Općinsko vijeće nakon provedenog postupka, a na prijedlog Općinskog načelnika donosi Odluku o izboru ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika.

Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika na temelju ugovora, upravni je akt i protiv te odluke ne može se podnijeti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

 1. III.ZAKLJUČENJE UGOVORA

Načelnik Općine Poličnik zaključit će ugovor o obavljanju poslova prijevoza pokojnika s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem u roku 15 dana od donošenja Odluke Općinskog vijeća.

                                                                                                           Općinski načelnik

                                                                                                              Davor Lončar

 

 

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), čl. 15. i čl. 16. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 07/12, 10/12, 13/12, 05/14 i 06/15) i čl. 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 06/09, 11/09, 04/13 i 12/13), r a s p i s u j e  

O G L A S

O javnom natječaju za prodaju

građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 01/16

 1. I.Predmet prodaje je:

građevinska zemljišta u Gospodarskoj zoni Murvica jug, upisane u zemljišno-knjižni uložak broj 736, namjena zemljišta sukladno DPU Gospodarske zone Murvica jug („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 05/07, 02/10, 13/11, 07/12, 04/13 i 06/13) poslovno/skladišna/logistička/proizvodna, i to:

Red. Br. Zemljišna čestica Oznaka k.o. Površina Početna cijena Jamčevina
1. č.z. 945/119 K2e Murvica 18196 119,00 kn/m² 216.532,40 kn
2. č.z. 945/120 K2h Murvica 18046 119,00 kn/m² 214.747,40 kn

III. Uvjeti natječaja za prodaju:

1.Budući vlasnik zemljišta je dužan:

 1. platiti Općini Poličnik komunalni doprinos u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu Općine Poličnik,
 2. platiti i druge troškove temeljem prava vlasništva i druge zakonske – porezne troškove

2.Natjecatelji:

- su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu kako je naveden u tablici na žiro račun Općine Poličnik, broj: IBAN: HR1724020061834500000, poziv na broj 68 7757 OIB, s naznakom za građevinsko zemljište i to posebno za svaku građevinsku parcelu ako ponuditelj stavlja ponude za više parcela.

3.Natječaj će se provesti javnim prikupljanjem pismenih ponuda.

4.Pravo podnošenja pisane ponude:

-   imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti, državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

5.Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatskei ostale uvjete iz ovog Natječaja.

6.Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Poličnik, na web stranici Općine Poličnik (www.opcina-policnik.hr) i u dnevnom javnom glasilu, a rok dostave ponuda je do 23. veljače 2016. godine.

7.Natjecatelji mogu izvršiti uvid u ponuđeno zemljište i prostorno-plansku dokumentaciju u roku za podnošenje ponude, najavom na telefon 023/354-004 - Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik.

8.Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru. 9.Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvećom ponuđenom cijenom uz udovoljavanje i ostalim uvjetima iz ovog natječaja. U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

10.Prvi najbolji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. Ako izabrani natjecatelj ne zaključi ugovor u predviđenom roku, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

11.Kupoprodajna cijena plaća se u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajna cijena može se platiti u tri obroka ako je to ponuditelj stavio kao način plaćanja i to na sljedeći način: 50% kupoprodajne cijene se uplaćuje u roku od 30 dana od dana potpisa Ugovora, ostalo u najviše 2 (dva) obroka, s obvezom plaćanja rata unutra 4 (četiri) mjeseca od dana potpisa kupoprodajnog ugovora, a bez plaćanja kamata ukoliko kupac pravovremeno plati svaki obrok. Neplaćanje kupoprodajne cijene u predviđenom roku ima za sankciju raskid ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta uz pravo Općine Poličnik da zadrži iznos uplaćene jamčevine.

12. Osobe koje kupe građevinsko zemljište za poslovnu namjenu, isto ne mogu prodati bez uporabne dozvole za izgrađeni objekt.

U slučaju da kupac želi trećim osobama otuđiti kupljenu nekretninu u roku od 10 godina od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji i bez izgrađenog objekta, tijelo koje raspolaže nekretninama dati će suglasnost na navedeni zahtjev kupca nekretnine pod uvjetom da kupac u korist Općine Poličnik uplati sredstva u iznosu od 10 % ugovorene kupoprodajne cijene i iznos plaćene jamčevine, a koja sredstva predstavljaju naknadu štete prodavatelju zbog neispunjenja ugovornih obveza od strane kupca.

13.Izabrani ponuditelji su dužni u roku od 90 dana od dana potpisa Ugovora o kupoprodaji očistiti na svoj trošak parcelu od raslinja i održavati je u urednom stanju.

14.Izabrani ponuditelji se obvezuju pridržavati uvjeta iz Prostornog plana uređenja Općine Poličnik i Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone Murvica jug u postupku ishođenja dozvola za gradnju objekta.

OPĆI UVJETI

15.Ponude će biti javno otvorene 26. veljače 2016. godine (četvrtak) u 10,00 sati, u zgradi Općine Poličnik, Dr. Franje Tuđmana 62., Poličnik. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje valjane punomoći.

16.Ponuda mora sadržavati:

 1. dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju: pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti, uz dostavu odgovarajućih dokaza - OIB, dokaz o sjedištu ponuditelja, presliku važeće osobne iskaznice, dokaz o državljanstvu, ukoliko je ponuditelj fizička osoba, odnosno presliku obrtnice ukoliko se radi o obrtniku, odnosno presliku akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o registraciji ili izvadak iz registra, a za državljane i pravne osobe iz država članica EU-a za to odgovarajući dokaz,
 2. oznaku nekretnine,
 3. obvezujuću ponudu cijene izraženu po m2 koja ne može biti manja od početne cijene te naveden način plaćanja kupoprodajne cijene
 4. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
 5. izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak u predviđenom roku,
 6. izjavu da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja,
 7. izjavu da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda,
 8. podatak o broju tekućeg računa ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čija ponuda ne bude prihvaćena ili u slučaju poništenja natječaja

17. Ponude se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Poličnik, Dr. Franje Tuđmana 62., 23241 Poličnik, s naznakom „NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ BR. 01/16“. Dan predaje ponude smatra se dan predaje ponude u Općinu Poličnik, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom. Ponude dostavljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, neuredne, nepotpune ili na drugi način neprihvatljive ponude neće se razmatrati. Općina Poličnik zadržava pravo ne prihvatiti nijednu valjanu ponudu ili prihvatiti samo neke od ponuda i pravo poništiti natječaj, u cijelosti ili djelomično, u bilo koje vrijeme do donošenja odluke o izboru natjecatelja, bez ikakve odgovornosti prema natjecateljima, izuzev obveze na povrat uplaćene jamčevine.

18. Prodaja se vrši prema načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje naknadne prigovore kupca.

19. Na odnose koji nisu uređeni ovim Natječajem primjenjuje se Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Poličnik te drugi propisi meritorni za raspolaganje nekretninama.

                                                                                                      

                                                                                                Općinski načelnik

                                                                                                     Davor Lončar

KLASA: 944-18/16-01/1

URBROJ: 2198/06-02-16-1

Poličnik, 12. veljače 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA POLIČNIK

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Komisija za provedbu postupka prijema osoba na

stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Sukladno Javnom pozivu za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik   objavljuje

 

 

P O Z I V

na intervju - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

viši stručni suradnik

 

Komisija za provedbu postupka prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa je utvrdila da na intervju

dana 11. prosinca 2015. godine u prostorijama Općine Poličnik

mogu pristupiti sljedeći kandidati:

 1. Nikolina Surać u 09,00 sati
 2. Kristian Vukić u 09,10 sati

Na intervju je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.

Ostale informacije navedene su u Javnom pozivu koji je prethodno objavljen na web-stranici Općine Poličnik i na web stranici HZZ-a.

Podnositeljima čije prijave na javni poziv nisu pravodobne ili uredne upućena je odgovarajuća pisana obavijest, uz povrat dokumentacije priložene prijavi.

     KOMISIJA

ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA POLIČNIK

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Komisija za provedbu postupka prijema osoba na

stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Sukladno Javnom pozivu za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik   objavljuje

 

 

P O Z I V

na intervju - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

referent

 

Komisija za provedbu postupka prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa je utvrdila da na intervju

dana 11. prosinca 2015. godine u prostorijama Općine Poličnik

mogu pristupiti sljedeći kandidati:

 1. Josipa Baljak u 09,30 sati
 2. Slavica Proroković u 09,40 sati

Na intervju je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.

Ostale informacije navedene su u Javnom pozivu koji je prethodno objavljen na web-stranici Općine Poličnik i na web stranici HZZ-a.

Podnositeljima čije prijave na javni poziv nisu pravodobne ili uredne upućena je odgovarajuća pisana obavijest, uz povrat dokumentacije priložene prijavi.

     KOMISIJA

ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30