Općina Poličnik na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik za 2015. godinu, KLASA: 112-06/15-01/1 URBROJ: 2198/06-02-15-2 od 08. travnja 2015. godine raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik

za slijedeća radna mjesta:

  1. Viši stručni suradnik   - 1 polaznik

Uvjeti:

-          završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij /specijalistički diplomski stručni studij /visoka stručna sprema ekonomske, pravne ili upravne struke

-          dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

-          napredno poznavanje rada na osobnom računalu

Kandidati trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. st. 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju

b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje

c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

d) za nju ne postoje zapreke za prijam u službu utvrđene odredbom članka 15. i 16.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Iznimno od citiranog članka 4. stavka 1. podstavka a) Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, broj 107/2007), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Pored navedenih uvjeta, kandidat treba ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj: 57/12 i 120/12) i voditi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kao nezaposlena osoba minimalno 30 dana te ne smije imati više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Popis prijavljenih kandidata Općina Poličnik dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, provest će postupak selekcije kandidata obzirom na ostvarene rezultate tijekom školovanja/studiranja, i ukoliko ocijeni da je potrebno održati strukturirani intervju. Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto održavanja strukturiranog intervjua bit će objavljeni na web stranici Općine Poličnik najmanje 5 dana prije održavanja strukturiranog intervjua.

Odluku o izboru kandidata donosi načelnik Općine Poličnik, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti, trajanju školovanja/studiranja, prosjeku ocjena te rezultatima selekcije.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosi Općina Poličnik

U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te e-mail adresu)

Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

1.životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a kao dokaz može se priložiti i preslika domovnice)
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi za kandidate koji se prijavljuju na mjesto za koje je uvjet završen odgovarajući sveučilišni ili stručni studij )

4.dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

5.vlastoručno potpisanu izjavu da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15 i članka 16 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te da kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije volontirao u smislu članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi odnosno članka 59. Zakona o radu (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),

-izvornik ili presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starijeg od šest mjeseci.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Općini Poličnik u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa svim traženim prilozima na adresu: Općina Poličnik, Ulica dr. Franje Tuđmana 62., 23241 Poličnik, s naznakom „Javni poziv - Viši stručni suradnik“  

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Općine Poličnik (www.opcina-policnik.hr)

Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj telefona: 023/354-004

KLASA: 112-03/15-01/2

URBROJ: 2198/06-02-15-1

Poličnik, 13. kolovoza 2015.

                                                                                                          OPĆINA POLIČNIK

Općina Poličnik na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik za 2015. godinu, KLASA: 112-03/15-01/1, URBROJ: 2198/06-02-15-2 od 08. travnja 2015. godine raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik

za slijedeća radna mjesta:

  1. Referent – 1 polaznik

Uvjeti:

-          završena srednja stručna sprema ekonomske, upravne ili birotehničke struke

-          poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

-          poznavanje rada na osobnom računalu

Kandidati trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. st. 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju

b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje

c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

d) za nju ne postoje zapreke za prijam u službu utvrđene odredbom članka 15. i 16.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Iznimno od citiranog članka 4. stavka 1. podstavka a) Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, broj 107/2007), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Pored navedenih uvjeta, kandidat treba ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj: 57/12 i 120/12) i voditi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kao nezaposlena osoba minimalno 30 dana te ne smije imati više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Popis prijavljenih kandidata Općina Poličnik dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, provest će postupak selekcije kandidata obzirom na ostvarene rezultate tijekom školovanja/studiranja, i ukoliko ocijeni da je potrebno održati strukturirani intervju. Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto održavanja strukturiranog intervjua bit će objavljeni na web stranici Općine Poličnik najmanje 5 dana prije održavanja strukturiranog intervjua.

Odluku o izboru kandidata donosi načelnik Općine Poličnik, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti, trajanju školovanja/studiranja, prosjeku ocjena te rezultatima selekcije.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosi Općina Poličnik

U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te e-mail adresu)

Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

1.životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a kao dokaz može se priložiti i preslika domovnice)
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik potvrde završnog rada za koje je uvjet završena srednja ekonomska, upravna ili birotehnička škola)

4.dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

5.vlastoručno potpisanu izjavu da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te da kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije volontirao u smislu članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi odnosno članka 59. Zakona o radu (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),

-izvornik ili presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starijeg od šest mjeseci.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Općini Poličnik u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa svim traženim prilozima na adresu: Općina Poličnik, Ulica dr. Franje Tuđmana 62., 23241 Poličnik, s naznakom „Javni poziv - referent“  

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Općine Poličnik (www.opcina-policnik.hr)

Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj telefona: 023/354-004

KLASA: 112-03//15-01/4

URBROJ: 2198/06-02-15-1

Poličnik, 13. kolovoza 2015.

                                                                                                          OPĆINA POLIČNIK

Općina Poličnik na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik za 2015. godinu, KLASA: 112-06/15-01/1 URBROJ: 2198/06-02-15-2 od 08. travnja 2015. godine raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik

za slijedeća radna mjesta:

  1. Viši referent   - 1 polaznik

Uvjeti:

-          završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) /viša stručna sprema ekonomske, struke

-          dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

-          napredno poznavanje rada na osobnom računalu

Kandidati trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. st. 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju

b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje

c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

d) za nju ne postoje zapreke za prijam u službu utvrđene odredbom članka 15. i 16.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Iznimno od citiranog članka 4. stavka 1. podstavka a) Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, broj 107/2007), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Pored navedenih uvjeta, kandidat treba ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj: 57/12 i 120/12) i voditi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kao nezaposlena osoba minimalno 30 dana te ne smije imati više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Popis prijavljenih kandidata Općina Poličnik dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, provest će postupak selekcije kandidata obzirom na ostvarene rezultate tijekom školovanja/studiranja, i ukoliko ocijeni da je potrebno održati strukturirani intervju. Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto održavanja strukturiranog intervjua bit će objavljeni na web stranici Općine Poličnik najmanje 5 dana prije održavanja strukturiranog intervjua.

Odluku o izboru kandidata donosi načelnik Općine Poličnik, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti, trajanju školovanja/studiranja, prosjeku ocjena te rezultatima selekcije.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosi Općina Poličnik

U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te e-mail adresu)

Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

1.životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a kao dokaz može se priložiti i preslika domovnice)
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi za kandidate koji se prijavljuju na mjesto za koje je uvjet završen odgovarajući sveučilišni ili stručni studij )

4.dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

5.vlastoručno potpisanu izjavu da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te da kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije volontirao u smislu članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi odnosno članka 59. Zakona o radu (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),

-izvornik ili presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starijeg od šest mjeseci.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Općini Poličnik u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa svim traženim prilozima na adresu: Općina Poličnik, Ulica dr. Franje Tuđmana 62., 23241 Poličnik, s naznakom „Javni poziv - Viši referent“  

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Općine Poličnik (www.opcina-policnik.hr)

Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj telefona: 023/354-004

KLASA: 112-03/15-01/3

URBROJ: 2198/06-02-15-1

Poličnik, 13. kolovoza 2015.

                                                                                                          OPĆINA POLIČNIK

Poličnik d.o.o. za komunalnu, uslužnu

i trgovačku djelatnost

Ulica dr. Franje Tuđmana 62, Poličnik 23241

Tel. 023/354-004

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Nakon provedenog pisanog testiranja Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam na radno mjesto Tajnika/ce direktora utvrđuje

RANG LISTU KANDIDATA

Ime i prezime kandidata

Broj bodova na pisanom testiranju

Broj bodova na intervjuu Ukupno
Ines Bukvić 9 27 36

Na natječaj su pristigle 3 prijave te su sve bile ispravne.

Utvrđeno je da formalne uvjete iz natječaja ispunjavaju sva 3 kandidata:

-          Katarina Alić, s višom stručnom spremom, upravni smjer, 8 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, nema položeni stručni ispit,

-          Ines Bukvić, s visokom stručnom spremom, ekonomski smjer, 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit,

-          Ivan Sarić, s visokom stručnom spremom, ekonomski smjer, 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit.

Testiranju je pristupila Ines Bukvić. Katarina Alić i Ivan Saric se nisu pojavili na testiranju što podrazumijeva da su povukli prijavu na natječaj.

POVJERENSTVO

ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Poličnik d.o.o. za komunalnu, uslužnu i

trgovačku djelatnost

Ulica II 13

23241 Poličnik

KLASA: 112-02/15-01/12

URBROJ: 2198/06-06-15-8

Poličnik, 03. srpnja 2015.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam na radno mjestoTajnika/ce direktora, objavljuje

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:

  1. Katarina Alić
  2. Ines Bukvić
  3. Ivan Sarić

Navedeni kandidati mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja se sastoji od pisanog testiranja i intervjua.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se dana 15. srpnja 2015. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općine Poličnik, Ulica dr. Franje Tuđmana 62, 23 241 Poličnik.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kemijsku olovku te kalkulator.

Ostale informacije vezane za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Općine Poličnik.

POVJERENSTVO

ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Poličnik d.o.o. za komunalnu, uslužnu

i trgovačku djelatnost

 

Ulica dr. Franje Tuđmana 62, Poličnik 23241

Tel. 023/354-004

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLASA: 112-02/15-01/12

URBROJ: 2198/06-06-15-2

Poličnik, 15. lipnja 2015. godine

 

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za posao Tajnika/ce direktora, direktor društva Poličnik d.o.o. za komunalnu, uslužnu i trgovačku djelatnost raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 

- tajnika/ce direktora – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme

Opći uvjeti:

- punoljetnost

- hrvatsko državljanstvo

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti:

- završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik) ili diplomski sveučilišni studij (magistar), odnosno preddiplomski stručni studij (stručni pristupnik/prvostupnik) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist) iz područja ekonomije,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- poznavanje rada na računalu,

- položen državni stručni ispit,

- daktilografske vještine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Probni rad traje tri mjeseca.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u radni odnos.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata te područje provjere, navedeni su na službenoj web-stranici Općine Poličnik (www.opcina-policnik.hr). Na službenoj web stranici Općine Poličnik objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo te priložiti i dokaz o nezaposlenosti i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

U  prijavi na navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-adresa). Prijavu kandidat mora osobno potpisati. Uz prijavu  na  natječaj kandidati su dužni priložiti:

- životopis,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),

- izvornik ili preslik diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja – stručne spreme i struke određene ovim natječajem,

- uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazno djelo iz čl. 15. st.  1. ZSN-a ( izvornik ili  preslik - ne stariji od 6 mjeseci)

- izvornik ili preslik svjedožbe o položenome državnome stručnom ispitu

- dokaz o radnom stažu (presliku radne knjižnice, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoj zavoda za mirovinsko osiguranje),

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju . Podnositelji čija prijava nije uredna neće biti pozvani na dopunu prijave. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će o tome biti obaviještena pisanim putem.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama osobno ili poštom preporučenom pošiljkom na adresu  Poličnik d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 62, 23 241 Poličnik uz naznaku „Natječaj za tajnika/cu direktora“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Poličnik.

 

 

Direktor društva

Josip Surać

 

 

 

Podaci vezani uz javni natječaj za prijam u radni odnos tajnika/ce direktora u Poličnik d.o.o.

 

Natječaj za prijam tajnika/ce direktora na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/ca), u  Poličnik d.o.o. objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 67/15 od 17. lipnja 2015. godine.

Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći rok od 8 dana za podnošenja prijava na natječaj. Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj (osobno ili predajom pošti) je 26. lipnja 2015. godine.

 

Opis poslova radnog mjesta:

Tajnik/ca direktora: organizira i koordinira poslovno-administrativne aktivnosti Direktora i tijela Društva, uredsko poslovanje i arhiva poslovne dokumentacije, pisana i usmena komunikacija (dopisi, obavijesti, informacije, poruke, zakazivanje sastanaka, telefonski pozivi), organiziranje poslovnih aktivnosti Direktora, prima telefonske pozive i vrši distribuciju poziva, prima goste i poslovne partnere, obavlja tajničke poslove za direktora, radi i druge poslove u okviru svoje stručne spreme prema nalogu Direktora, kompletno vođenje saldo-konta (izrada računa, prijam istih, vođenje kartica kupaca i dobavljača, evidencija uplata i isplata), priprema dokumentacije za financijsko knjiženje, mjesečno usklađenje saldo-konta i glavne knjige, obračun plaća, mjesečni obračuni poreza i dostava u Poreznu upravu (ID, PDV i dr.), izrada mjesečnih statističkih izvještaja i dostava u Ured za statistiku i sve drugo po naređenju pretpostavljenog, sklapanje ugovora, produženje, raskidi, knjiženje uplata, evidencija naplate, slanje opomena i drugih obavijesti, kontrola kompletne dokumentacije kojom je pokriveno područje rada Društva i izrada mjesečnih izvještaja za obračun poreza (PDV), priprema dokumentacije za arhiv, uplate i isplate na glavnoj blagajni, izrada blagajničkog izvještaja, polog gotovine u FINA-u, drugi poslovi po naredbi pretpostavljenog.

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,15 i osnovice za izračun plaće u visini 5.108,84 kn bruto, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Provjera znanja i sposobnosti će biti iz područja računovodstva i administracije. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na Natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Poličnik, najkasnije 5 dana prije održavanja provjere. Na oglasnoj ploči biti će izvješena i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje.


Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljeni zadaci. Navedena pismena provjera traje 30 minuta (stručni dio). Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju.

Kandidati koji su uspješno položili testove, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju). Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-          koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

-          koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

-          napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

-          razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati. 

 

 

 

 

 

 

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30