Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i

poslova državne uprave prenijetih na Općinu osniva se Općinska uprava.

Općinska uprava općine Poličnik ustrojena je kao Jedinstveni upravni odjel koji je odgovoran Općinskom vijeću i Općinskom poglavarstvu za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga, a naročito:

  • izvršavanje zakone i druge propisa, odluka i drugih općih akata Općinskog vijeća, općinskog načelnika i Općinskog poglavarstva, 
  • praćenje stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, 
  • rješavanje u upravnim stvarima, 
  • provođenje nadzor, 
  • poduzimanje mjera za koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštena, 
  • pripremanje odluke i druge opće akte i dr. 

 

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata predstavničkog tijela donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv tih pojedinačnih akata može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije, a protiv konačnih pojedinačnih akata može se pokrenuti upravni spor.

Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza lokalnih poreza, doprinosa i naknada, odnosno poreza, doprinosa i naknada koji su prihod jedinica područne (regionalne) samouprave donosi se po skraćenom upravnom postupku.

 

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik koje na temelju javnog natječaja imenuje poglavarstvo.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Poličnik je Nenad Bulić, upravni. pravnik.

 

AKTI KOJI REGULIRAJU RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE POLIČNIK SU:

 

  • Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Poličnik 15.10.1998. 
  • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela Općine Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik, br. 09/07  )

 

U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE POLIČNIK PREDVIĐENE SU SLIJEDEĆE UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE:

 

1. Ured Općinskog načelnika

2. Ured pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, 

3. Odsjek za poslove lokalne samouprave, 

4. Odsjek za financije, proračun i nadzor, 

5. Odsjek za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje, 

6. Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, 

7. Odsjek za društvene djelatnosti

8. Komunalni pogon

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30