Porez na nekretnine

Poštovani,

dana 01. siječnja 2017.godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/2016), kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/2016), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine propisano je da su jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstu JLS), (dakle i OPĆINA POLIČNIK), dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine. Odredbe Zakona o lokalnim porezima kojima se odnose na porez na nekretnine stupaju na snagu 01. siječnja 2018. godine.

Porezni obveznici se obavještavaju:

-   da je predmet oporezivanja nekretnina,

-  DA SE NEKRETNINOM SMATRA:

1. stambeni prostor - za trajno i povremeno stanovanje,

2. poslovni prostor - prema stvarnoj djelatnosti,

3. garažni prostor,

4. drugi pomoćni prostori - koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu (zajednički dijelovi/prostorije, ljetne kuhinje, zimski vrtovi…),

5. ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori, ali bez namjene, izgrađeni objekti bez poslovanja,

6. građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i

7. neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja – izdani akti, ruševina i započeta gradnja

- DA SE NE SMATRAJU NEKRETNINAMA – KAO PREDMETOM OPOREZIVANJA:

1. gospodarske zgrade – nisu stambeni, poslovni, garažni ni drugi pomoćni prostori, a nemaju namjenu – smještaj oruđa, smještaj stoke, pod uvjetom da nisu u djelatnosti (poslovni prostor),

2. privremene građevine

3. opća dobra: ceste, komunalna infrastruktura

-   da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,

-   da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,

- da se godišnji iznos poreza po m² obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),

-   da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,

-   da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m² obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza i rokovi plaćanja (ukupni iznos poreza se utvrđuje u godišnjem iznosu). Rješenjem se ne dokazuje vlasništvo na nekretnini.

Prijelaznim i završnim odredbama Zakona o lokalnim porezima u članku 59. propisano je da porezni obveznici mogu jedinicama lokalne samouprave dostaviti podatke iz članka 40. toga Zakona (tj. podatke o poreznom obvezniku i nekretnini) do 31. listopada 2017. godine, ali i da će jedinice lokalne samouprave pozvati poreznog obveznika da dostavi sve ili dio podataka ako njima ne raspolaže odnosno ako se oni bitno razlikuju usporedbom podataka jedinica lokalne samouprave sa podacima dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave), a ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave.

Za prikupljanje podataka zadužen je Jedinstveni upravni odjel OPĆINE POLIČNIK, stoga se pozivaju vlasnici i korisnici nekretnina na području OPĆINE POLIČNIK (obveznici plaćanja komunalne naknade za stambeni, garažni i poslovni prostor, zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta) da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine počevši od 01. siječnja 2018. godine, ovom tijelu;

- najkasnije do 01. kolovoza 2017. godine dostave podatke o poreznim obveznicima i o nekretnini na priloženom obrascu (osobno predajom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Poličnik, putem pošte na adresu: OPĆINA POLIČNIK, Ulica dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik ili elektroničkim putem na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

Obrazac je dostupan i na internetskoj stranici Općine Poličnik.

Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže JLS dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže JLS s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom za stanje i dob nekretnine.

Napomena:

Komunalna naknada se ukida s danom 31. prosinca 2017.godine.

Osoba za kontakt: Ivanka Demo, računovodstveni referent

Tel. 023/354-004

mail.: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OPĆINA POLIČNIK

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

 

Obrazac - Porez na nekretnine neizgrađeno GRAĐEVNSKO ZEMLJIŠTE

Obrazac - Porez na nakretnine POSLOVNI prostor

Obrazac - Porez na nekretnine STAMBENI prostor

 

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik
Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
OIB: 87120007882
MB: 2743345
Načelnik: Davor Lončar
Radno vrijeme: 07,00:15,00
Rad sa strankama: 08,00:11,00
Dnevni odmor: 11,00:11,30