JAVNA RASPRAVA o PrijedloguII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone MURVICA ZAPAD

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Poličnik kao Nositelj izrade, na temelju članaka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), članka 61. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 02/18, 03/18 i 15/18)  i Zaključka Općinskog načelnika Općine Poličnik (KLASA: 350-03/19-01/3, URBROJ: 2198/06-09/01-20-12), objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

Poslovne zone MURVICA ZAPAD

  

 1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone MURVICA ZAPAD (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) izrađen od tvrtke KONUS d.o.o., Dobropoljana, u siječnju 2020. godine.
 2. Javna rasprava o Prijedlogu Plana započinje 07. veljače 2020. godine i trajati će do 14. veljače 2020. godine.
 3. Javni uvid o Prijedlogu Plana biti će u vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana u prostorijama Općine Poličnik, Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23 241 Poličnik, u vremenu od 9,00 do 11,00 sati i od 12,00 do 14,00 sati.
 4. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana sa stručnim obrazloženjem izrađivač održati će 12. veljače 2020. godine (srijeda) u 10,00 sati u prostorijama Općine Poličnik.
 5. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izloženi Prijedlog Plana mogu se davati do zaključivanja javne rasprave, do 14. veljače 2020. godine:-
  • na adresu Općina Poličnik, Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik,
  • upisivanjem u knjigu primjedbi i
  • iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju.

 

Primjedbe koje nisu dostavljeni u navedenom roku niti one koje nisu čitko napisane i potpisane imenom i prezimenom i adresom podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

PROČELNIK

Marko Kovačević

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30