Javni natječaji za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 01/19

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članaka 14, 15. i 16. Odluke        o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 11/18 i 13/18) i članka 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 02/18, 03/18 i 15/18),                 r a s p i s u j e  

 

 

O G L A S

o javnom natječaju za prodaju

neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 01/19

 

 

 1. I.Predmet prodaje je:

neizgrađena građevinska zemljišta u Stambenoj zoni Grabi – Poličnik, k.o. Poličnik, namjena zemljišta sukladno DPU stambene zone Grabi - Poličnik („P-9“) („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 10/11) su stambene namjene, i to:

 

Red. Br. Zemljišna čestica ZK uložak k.o. Površina Početna cijena Jamčevina
1. č.z. 4572/19 2165 Poličnik 600 m² 19,30 €/m² 1.158,00 €
2. č.z. 4572/20 2166 Poličnik 606 m² 19,30 €/m² 1.169,58 €
3. č.z. 4572/21 2167 Poličnik 594 m² 19,30 €/m² 1.146,42 €
4. č.z. 4572/22 2168 Poličnik 594 m² 19,30 €/m² 1.146,42 €
5. č.z. 4572/24 2169 Poličnik 602 m² 19,30 €/m² 1.161,86 €
6. č.z. 4572/25 2170 Poličnik 604 m² 19,30 €/m² 1.165,72 €
7. č.z. 4572/26 2171 Poličnik 644 m² 19,30 €/m² 1.242,92 €
8. č.z. 4572/27 2172 Poličnik 626 m² 19,30 €/m² 1.208,18 €
9. č.z. 4572/28 2146 Poličnik 626 m² 19,30 €/m² 1.208,18 €
10. č.z. 4572/29 2147 Poličnik 626 m² 19,30 €/m² 1.208,18 €
11. č.z. 4572/30 2148 Poličnik 626 m² 19,30 €/m² 1.208,18 €
12. č.z. 4572/31 2149 Poličnik 625 m² 19,30 €/m² 1.206,25 €
13. č.z. 4572/32 2150 Poličnik 624 m² 19,30 €/m² 1.204,32 €
14. č.z. 4572/33 2151 Poličnik 623 m² 19,30 €/m² 1.202,39 €
15. č.z. 4572/35 2152 Poličnik 618 m² 19,30 €/m² 1.192,74 €
16. č.z. 4572/36 2153 Poličnik 616 m² 19,30 €/m² 1.188,88 €
17. č.z. 4572/37 2154 Poličnik 614 m² 19,30 €/m² 1.185,02 €
18. č.z. 4572/38 2106 Poličnik 611 m² 19,30 €/m² 1.179,23 €
19. č.z. 4572/39 2107 Poličnik 609 m² 19,30 €/m² 1.175,37 €
20. č.z. 4572/40 2108 Poličnik 615 m² 19,30 €/m² 1.186,95 €
21. č.z. 4572/41 2109 Poličnik 614 m² 19,30 €/m² 1.185,02 €
22. č.z. 4572/42 2110 Poličnik 613 m² 19,30 €/m² 1.183,09 €
23. č.z. 4572/43 2111 Poličnik 611 m² 19,30 €/m² 1.179,23 €
24. č.z. 4572/44 2112 Poličnik 610 m² 19,30 €/m² 1.177,30 €
25. č.z. 4572/45 2113 Poličnik 607 m² 19,30 €/m² 1.171,51 €
26. č.z. 4572/46 2114 Poličnik 624 m² 19,30 €/m² 1.204,32 €

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Poličnik, na web stranici Općine Poličnik (www.opcina-policnik.hr) i u dnevnom javnom glasilu, a rok dostave ponuda je do             20. veljače 2019. godine.

 

Ponude će biti javno otvorene 25. veljače 2019. godine (ponedjeljak) u 10,00 sati, u zgradi Općine Poličnik, Dr. Franje Tuđmana 62., Poličnik od strane Povjerenstva za provedbu javnog natječaja. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje valjane punomoći.

Budući vlasnik zemljišta je dužan:

 1. platiti Općini Poličnik komunalna davanja sukladno važećem Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Općinskim odlukama (Odluka o komunalnom doprinosu Općine Poličnik i dr.),
 2. platiti i druge troškove temeljem prava vlasništva i druge zakonske – porezne troškove .

Natjecatelji:

- su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu kako je naveden u tablici u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB važećem na dan uplate na žiro račun Općine Poličnik, broj: IBAN: HR1724020061834500000, poziv na broj HR68 7757-OIB, s naznakom za neizgrađeno građevinsko zemljište za građevinsku parcelu.

Natjecatelji se mogu javiti samo za jednu građevinsku parcelu.

Natječaj će se provesti javnim prikupljanjem pismenih ponuda.

 

II. Uvjeti natječaja:

1. Pravo podnošenja pisane ponude:

-   fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije.

2.Natjecatelji mogu izvršiti uvid u ponuđeno zemljište i prostorno-plansku dokumentaciju u roku za podnošenje ponude, radnim danom najavom na telefon 023/354-004.

3. Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

4. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvećom ponuđenom cijenom uz udovoljavanje i ostalim uvjetima iz ovog natječaja. U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

5. Prvi najbolji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. Ako izabrani natjecatelj ne zaključi ugovor u predviđenom roku, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

6. Općina može ponuditelju, čija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija, ponuditi drugu građevinsku parcelu koja je predmet javnog natječaja, ukoliko za istu nije bilo ponuda, i to po iznosu najviše ponuđene cijene u natječaju.

7. Kupoprodajna cijena plaća se u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Izabrani kupac će kupoprodajnu cijenu uplatiti u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju EUR-a HNB važećem na dan uplate kupoprodajne cijene

Kupoprodajna cijena može se platiti i obročno, u tri obroka ako je to ponuditelj stavio u ponudi kao način plaćanja i to na sljedeći način: 50% kupoprodajne cijene se uplaćuje u roku od 30 dana od dana potpisa Ugovora, ostalo u najviše 2 (dva) obroka, s obvezom plaćanja rata unutra 4 do 6 (četiri do šest) mjeseci od dana potpisa kupoprodajnog ugovora, a bez plaćanja kamata ukoliko kupac pravovremeno plati svaki obrok. Neplaćanje kupoprodajne cijene u predviđenom roku ima za sankciju raskid ugovora o kupoprodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta uz pravo Općine Poličnik da zadrži iznos uplaćene jamčevine.

8. Pravo na kupnju građevinskog zemljišta po povoljnijim uvjetima i s posebnom namjenom mogu ostvariti punoljetni stanovnici Općine:

 1. a)ako su rođeni u Općini ili imaju ili su imali prebivalište na području Općine preko 10 (deset) godina (potvrda o prebivalištu) ili su im roditelji imali prebivalište na području Općine kada su rođeni (Izvadak iz matice rođenih),
 2. b)nemaju riješeno stambeno pitanje (izjava ovjerena od javnog bilježnika).

Kao kupac građevinskog zemljišta po povoljnijim uvjetima biti će odabran onaj ponuditelj koji ispunjava posebne uvjete navedene u točki 8. pod a) i b), i koji ponudi najvišu cijenu za kupnju, a postignuta kupoprodajna cijena umanjiti će se za 30%.

Uz uvjet da će započeti s izgradnjom objekta u roku od 2 (dvije) godine dana od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta te da će u roku od 5 (pet) godina od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta privesti zgradu svrsi.

9. Izabrani ponuditelji su dužni u roku od 90 dana od dana potpisa Ugovora o kupoprodaji očistiti na svoj trošak parcelu od raslinja i održavati je u urednom stanju.

10. Izabrani ponuditelji se obvezuju pridržavati uvjeta iz važećeg Prostornog plana uređenja Općine Poličnik i DPU stambene zone Grabi - Poličnik („P-9“) („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 10/11) u postupku ishođenja dozvola za gradnju objekta.

OPĆI UVJETI

11. Ponuda mora sadržavati:

 1. dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju: presliku važeće osobne iskaznice, dokaz o državljanstvu, a za državljane osobe iz država članica EU-a za to odgovarajući dokaz,
 2. oznaku nekretnine,
 3. obvezujuću ponudu cijene izraženu po m2 koja ne može biti manja od početne cijene te naveden način plaćanja kupoprodajne cijene,
 4. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
 5. podatak o broju tekućeg računa ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čija ponuda ne bude prihvaćena ili u slučaju poništenja natječaja,

Ponude za kupnju građevinskog zemljišta po povoljnijim uvjetima moraju sadržavati još i:

 1. Potvrdu o prebivalištu,
 2. Izvadak iz matice rođenih
 3. Izjavu ovjerenu od javnog bilježnika da ponuditelj nema riješeno stambeno pitanje,

Ponude se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Poličnik, Dr. Franje Tuđmana 62., 23241 Poličnik, s naznakom „NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ BR. 01/19“. Dan predaje ponude smatra se dan predaje ponude u Općinu Poličnik na protokol, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom. Ponude dostavljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, neuredne, nepotpune ili na drugi način neprihvatljive ponude neće se razmatrati.

Općina Poličnik zadržava pravo ne prihvatiti nijednu valjanu ponudu ili prihvatiti samo neke od ponuda i pravo poništiti natječaj, u cijelosti ili djelomično, u bilo koje vrijeme do donošenja odluke o izboru natjecatelja, bez ikakve odgovornosti prema natjecateljima, izuzev obveze na povrat uplaćene jamčevine.

Prodaja se vrši prema načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje naknadne prigovore kupca.

Na odnose koji nisu uređeni ovim Natječajem primjenjuje se Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Poličnik te drugi propisi meritorni za raspolaganje nekretninama.

                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                     Davor Lončar

KLASA: 944-18/19-01/1

URBROJ: 2198/06-02-19-2

Poličnik, 05. veljače 2019. godine

 

SKICA

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30