JAVNI POZIV za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Poličnik u 2020. godini

Predmet ovoga poziva je prikupljanje prijava za financiranje/sufinanciranje projekata i programa javnih potreba u Općini Poličnik u 2020. godini za koje će se osigurati financijska potpora iz Proračuna Općine.

Općina Poličnik, Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti, na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 74. i 76. Zakona o sportu ("Narodne novine", broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", br. 157/13, 152/14), članka 4. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" 100/18), članka 32. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 32. i 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17) i članka 7. Pravilnika o financiranju  javnih  potreba  Općine Poličnik  ("Službeni  glasnik Općine Poličnik", broj 02/15.), objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba društvenih djelatnosti 

Općine Poličnik u 2020. godini

 

I.

Predmet ovoga poziva je prikupljanje prijava za financiranje/sufinanciranje projekata i programa javnih potreba u Općini Poličnik u 2020. godini za koje će se osigurati financijska potpora iz Proračuna Općine.

II.

Na javni poziv se mogu prijaviti ponuditelji koji su:

registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija 

            temeljna svrha nije stjecanje dobiti,

 1. imaju registrirano sjedište i djeluju na području Općine Poličnik,
 2. svojim programima i djelovanjem obuhvaćaju prvenstveno korisnike s područja Općine Poličnik.

III.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima uključuju sljedeća područja od javnog interesa za

Općinu Poličnik:

 1. kultura,
 2. sport,
 3. socijalna skrb,
 4. zdravstvena zaštita i
 5. zaštita okoliša.

IV.

Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog programa/projekta su:

usklađenost s programskim načelima Općinskih projekata, odnosno usklađenost s mjerama na području kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i sl.  iz nacionalnih strategija, politika i/ili programa,

jasno iskazani ciljevi programa/projekta,

rad s korisnicima - neposredan rad s korisnicima iz lokalne zajednice, posebice s mlađom populacijom,

 infrastruktura - postojanje materijalne (prostor, oprema) i stručne (organizacija, ljudski resursi) infrastrukture za provedbu programa/projekta,

usmjerenost prema potrebama korisnika s područja Općine Poličnik i njihova uključenost u razvoj i praćenje,

novi programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojećih problema,

uključivanje volontera i suradnja s drugim udrugama i partnerima s područja Općine

Poličnik, osigurani resursi za provedbu projekta/programa,

obuhvat korisnika – kvantitativni (broj korisnika) i kvalitativni (jasno definirana ciljana skupina koju se programom/projektom zahvaća),

uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata iz područja društvenih djelatnosti financiranih od Općine Poličnik (npr. broj posjetitelja, broj korisnika, medijska popraćenost, itd.),

sufinanciranje iz drugih izvora (Zadarska županija, nadležnih ministarstava, zaklada, EU fondova, privatnih donatora i slično)

 

V.

Obvezni obrasci za prijavu su:

 1. obrazac prijave,
 2. preslika rješenja (ili izvatka iz registra) o upisu u sudski ili drugi registar (ustanova, udruga i dr.) sa svim kasnijim izmjenama u registraciji iz kojeg je vidljivo da je osoba registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja u kojem se podnosi prijava,
 3. preslika ovjerenog zapisnika s posljednje Skupštine udruge ili drugog upravljačkog

tijela,

 1.  preslika ovjerenog financijskog izvješća o poslovanju ili odluka upravljačkog tijela o nesastavljanju financijskog izvješća (za one koje nisu obveznici sastavljanja financijskog izvješća) organizacije civilnog društva za prethodnu godinu,
 2. izjava o partnerstvu – samo ukoliko je partnerstvo predviđeno u prijavi programa ili projekta.

VI.

Prijave se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno do (uključujući) 01. listopada 2019. godine na sljedeću adresu: Općina Poličnik, Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti, Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik, sa naznakom:

 

JAVNI POZIV za prijavu projekata i programa za 

financiranje javnih potreba  društvenih djelatnosti Općine Poličnik u 2020. godini 

 

ili elektronskim putem na e-mail adresu:

 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

VII.

Prijave koje ne udovoljavaju prethodno navedenim uvjetima, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene, nečitke ili pristignu izvan roka neće se razmatrati niti će se uvrstiti u program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Poličnik za 2020. godinu.

Po izvršenoj procjeni i prijedlogu, konačnu odluku o financiranju donosi na prijedlog  Načelnika Općinsko vijeće Općine  Poličnik  prilikom usvajanja Proračuna Općine Poličnik za 2020. godinu i programa javnih potreba za 2020. godinu.

VIII.

Svaki se potencijalni kandidat može obratiti u Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti u svezi otklanjanja eventualnih nejasnoća oko raspisanog javnog poziva (Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik) svakim radnim danom od 07 do 15 sati, na broj telefona 023/354-004 ili putem e-maila na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Pročelnica

Marina Lučić, dipl.iur.

 

 

 

 

 

Klasa:400-02/19-01/2

Urbroj:2198/06-07/01-19-1

Poličnik, 18. rujna 2019. godine

 

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30