Oglas o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 06/18

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),  članaka 14., 15. i 16. Odluke        o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 11/18) i članka 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 02/18, 03/18),                   r a s p i s u j e  

 

O G L A S

o javnom natječaju za prodaju  

građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 06/18

 

 1. I.Predmet prodaje je:

 

suvlasnički udjeli č.z. 776/22, upisane u ZK uložak 648, i 776/1 upisane u ZK uložak 743, sve k.o. Murvica, označeni kao posebni djelovi na skici situacijskog plana izrađen od ovlaštenog inžinjera geodezije Ivana Marinovića od 07. ožujka 2018. godine, označeno kao tijelo:

 

Red. Br. Zemljišna čestica Oznaka k.o. Površina Početna cijena Jamčevina
4. Suvlasnički udio č. z. 776/22 Tijelo 4 Murvica 807 m² 160,00 kn/ m² 12.912,00 kn
5. Suvlasnički udio č.z. 776/1= 308 m² i č. z. 776/22 = 530 m² Tijelo 5 Murvica 838 m² 160,00 kn/ m² 13.408,00 kn
7. Suvlasnički udio č. z. 776/22 Tijelo 7 Murvica 670 m² 160,00 kn/ m² 10.720,00 kn
10. Suvlasnički udio č.z. 776/1= 292 m² i č. z. 776/22 = 413 m² Tijelo 10 Murvica 705 m² 160,00 kn/ m² 11.280,00 kn

 

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Poličnik, na web stranici Općine Poličnik (www.opcina-policnik.hr) i u dnevnom javnom glasilu, a rok dostave ponuda je do 26. studenog 2018. godine.

 

Ponude će biti javno otvorene 30. studenog (petak) u 10,00 sati, u zgradi Općine Poličnik, Dr. Franje Tuđmana 62., Poličnik od strane Povjerenstva za provedbu javnog natječaja gospodarenja nekretninama. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje valjane punomoći.

Budući vlasnik zemljišta je dužan:

 1. platiti Općini Poličnik komunalna davanja sukladno važećem Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Općinskim odlukama (Odluka o komunalnom doprinosu Općine Poličnik i dr.),
 2. platiti i druge troškove temeljem prava vlasništva i druge zakonske – porezne troškove.

Natjecatelji:

- su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu kako je naveden u tablici na žiro račun Općine Poličnik, broj: IBAN: HR1724020061834500000, poziv na broj 68 7757 OIB, s naznakom za građevinsko zemljište i to posebno za svaku građevinsku parcelu ako ponuditelj stavlja ponude za više parcela.

Natječaj će se provesti javnim prikupljanjem pismenih ponuda.

 

Pravo podnošenja pisane ponude:

 1. Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije.
 2. Ostale fizičke osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatskei ostale uvjete iz ovog Natječaja.
 3. Natjecatelji mogu izvršiti uvid u ponuđeno zemljište i prostorno-plansku dokumentaciju u roku za podnošenje ponude, najavom na telefon 023/354-004 - Jedinstveni upravni odjel Općine Poličnik.
 4. Zemljište će se prodati kandidatu koji prikupljanjem pismenih ponuda ponudi najvišu cijenu uz ispunjavanje svih ostalih uvjeta iz Natječaja, a potencijalni kupac će kupoprodajni ugovor zaključiti sa vlasnikom zemljišta – Općinom Poličnik. Natjecatelju za čiju ponudu se utvrdi da je najpovoljnija, uplaćena jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu zemljišta.
 5. Natjecatelju koji ne uspije u natječaju, uplaćena će se jamčevina, bez prava na obračun kamata, vratiti u roku od 15 dana od dana okončanja postupka.
 6. Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru.
 7. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvećom ponuđenom cijenom, uz udovoljavanje i ostalim uvjetima iz ovog natječaja. U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.
 8. Prvi najbolji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. Ako izabrani natjecatelj ne zaključi ugovor u predviđenom roku, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 9. Kupoprodajna cijena plaća se u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 10. Kupoprodajna cijena može se platiti u tri obroka ako je to ponuditelj stavio kao način plaćanja i to na sljedeći način: 50% kupoprodajne cijene se uplaćuje odmah, ostalo u najviše 2 (dva) obroka, s obvezom plaćanja rata unutra 4 (četiri) mjeseca od dana potpisa kupoprodajnog ugovora, a bez plaćanja kamata ukoliko kupac pravovremeno plati svaki obrok.
 11. Izabrani kupci su dužni u roku od 90 od dana potpisa kupoprodajnog ugovora očistiti na svoj trošak parcelu od raslinja i održavati je u urednom stanju.
 12. Izabrani kupac se obvezuje pridržavati uvjeta iz Prostornog plana uređenja Općine Poličnik.
 13. Neizvršenje obveza u predviđenom roku, ima za sankciju raskid ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta, bez obzira na upis u posjed i uknjižbu u zemljišne knjige, uz pravo Općine Poličnik da zadrži iznos uplaćene jamčevine i 10 % ukupne kupoprodajne cijene utvrđene ugovorom.
 1. II.Ponuda za natječaj mora sadržavati:
  1. dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza - OIB, dokaz o prebivalištu, preslik važeće osobne iskaznice, dokaz o državljanstvu,
  2. oznaku nekretnine,
  3. obvezujuću ponudu cijene koja ne može biti manja od početne cijene te naveden način plaćanja kupoprodajne cijene,
  4. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
  5. podatak o broju tekućeg računa ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čija ponuda ne bude prihvaćena ili u slučaju poništenja natječaja.

Ponude se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Poličnik, Dr. Franje Tuđmana 62., 23241 Poličnik, s naznakom „NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ BR. 06/18“. Dan predaje ponude smatra se dan predaje ponude u Općinu Poličnik na protokol, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom. Ponude dostavljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, neuredne, nepotpune ili na drugi način neprihvatljive ponude neće se razmatrati.

Općina Poličnik zadržava pravo ne prihvatiti nijednu valjanu ponudu ili prihvatiti samo neke od ponuda i pravo poništiti natječaj, u cijelosti ili djelomično, u bilo koje vrijeme do donošenja odluke o izboru natjecatelja, bez ikakve odgovornosti prema natjecateljima, izuzev obveze na povrat uplaćene jamčevine.

Prodaja se vrši prema načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje naknadne prigovore kupca.

Na odnose koji nisu uređeni ovim Natječajem primjenjuje se Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Poličnik te drugi propisi meritorni za raspolaganje nekretninama.

                                                                                                      

                                                                                                Općinski načelnik

                                                                                                   Davor Lončar

KLASA: 944-18/18-01/3

URBROJ: 2198/06-02-18-2

Poličnik, 05. studenog 2018. godine

 

SKICA

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30