Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), čl. 13. i čl. 58. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 07/12, 10/12, 13/12, 05/14 i 06/15) i čl. 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 06/09, 11/09, 04/13 i 12/13) o b j a v l j u j e    

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPNJU

NEKRETNINE ZA POTREBE OPĆINE POLIČNIK BROJ 03/15

Pozivaju se vlasnici nekretnina u Dračevcu Ninskom i u Lovincu da dostave pismene ponude za prodaju građevinskog zemljišta za gradnju Društvenog doma.

Kupac:

OPĆINA POLIČNIK, Dr. Franje Tuđmana 62., 23 241 Poličnik, OIB: 87120007882

Opis tražene nekretnine i potrebni uvjeti:

-          građevinsko zemljište u naselju Dračevac Ninski i u Lovincu – I kategorije (obuhvaća katastarske čestice na kojima su ispunjeni uvjeti za izdavanje građevinske dozvole prema posebnom zakonu kojim se uređuju pitanja gradnje)

-          građevinsko zemljište površine minimalno 1500 m2 maksimalno 2000 m2

-          postojanje legalnog pristupnog puta

-          komunalno opremljena građevinska parcela ili neposredna blizina komunalne infrastrukture

-          maksimalna cijena zemljišta 15 €/m2 (vrijednost zemljišta iz članka 1. utvrđena je temeljem Procjembenog elaborata broj 32/15 i 33/15 izrađena od strane stalnog sudskog vještaka graditeljske struke i procjenu vrijednosti nekretnina Vice Tadić, dipl. ing. građevinarstva od 13. 05. 2015. godine)

Namjena zemljišta:

-          izgradnja Društvenog doma

Za predmetni javni poziv uz pisanu ponudu potrebno je dostaviti:

-          vlasnički list – bezteretno (ne stariji od 30 dana od dana objave Javnog poziva)

-          posjedovni list - vlasničko i posjedovno stanje treba biti usklađeno (ne starije od 30 dana od dana objave Javnog poziva)

-          ovjerena izjava da nekretnina nije opterećena upisanim ili neupisanim pravima trećih osoba

-          kopiju katastarskog plana sa ucrtanim pristupnim putem

-          preslik osobne iskaznice vlasnika ukoliko se radi o fizičkoj osobi ili preslik akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o registraciji ili izvadak iz registra i podatak o OIB-u

-          vlastoručna potpisana izjava o suglasnosti vlasnika o ponudbenoj cijeni na ovaj javni poziv

-          broj računa na koji se treba uplatiti kupoprodajna cijena

Javni poziv će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Poličnik, na web stranici Općine Poličnik (www.opcina-policnik.hr) i u dnevnom javnom glasilu, a rok dostave ponuda je do 22. rujna 2015. godine.

Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru od strane Općinskog vijeća Općine Poličnik. Kupoprodajna cijena se plaća u dva obroka i to I. obrok u iznosu od 50 % kupoprodajne cijene u roku od 30 dana, a drugi obrok plaća se u roku od 90 dana od dana potpisa kupoprodajnog ugovora. Porez na promet nekretnina snosi kupac.

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najnižom ponuđenom cijenom uz ispunjenje uvjeta iz Javnog poziva i u kojoj zemljište koje se nudi predstavlja najveći interes Općine Poličnik.

Općina Poličnik zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih ponuda, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja i bez naknade štete.

Na odnose koji nisu uređeni ovim Javnim pozivom primjenjuje se Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Poličnik i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 07/12, 10/12, 13/12, 05/14 i 06/15) te drugi propisi meritorni za raspolaganje nekretninama.

Ponude će biti javno otvorene 25. rujna 2015. godine (petak) u 10,00 sati, u zgradi Općine Poličnik, Dr. Franje Tuđmana 62., Poličnik. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje valjane punomoći.

Ponude se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Poličnik, Dr. Franje Tuđmana 62., 23241 Poličnik, s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNI POZIV 03/15“. Dan predaje ponude smatra se dan predaje ponude u Općinu Poličnik, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom. Ponude dostavljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, neuredne, nepotpune ili na drugi način neprihvatljive ponude neće se razmatrati.

                                                                                                      

                                                                                                Općinski načelnik

                                                                                                     Davor Lončar

KLASA:944-01/15-01/4

URBROJ: 2198/06-02-15-3

Poličnik, 04. rujna 2015.

Zbog šteta nastalih zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i visokih temperatura koje je na području Zadarske županije vladalo tijekom ovog ljeta, župan Stipe Zrilić donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode na području Grada Nina, naselja Babindub, Crno, Kožino, Petrčane i Zadar u Gradu Zadru, Općine Poličnik i Općine Sveti  Filip i Jakov.

Pozivaju se stanovnici općine Poličnik kojima je nastala znatna šteta na povrtnim kulturama, trajnim nasadima i stočarstvu i dr. koja je uzrokovana izuzetno dugotrajnom sušom i visokih temperatura da prijave štete na propisanim obrascima EN (dostupni na službenoj stranici Općine Poličnik i u uredu Općine)  i prijavu dostave u Općinu najkasnije do 9. rujna 2015.  (srijeda) u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Prilozi:

-          Dopis Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda i

Odluka župana o proglašenju elementarne nepogode

-          Obrazac za prijavu štete EN-P

-          Obrazac za prijavu štete na dugotrajnim nasadima EN-4

-          Obrazac prijave štete u stočarstvu EN-6

-          Obrazac prijave štete na obrtnim sredstvima EN-7

-          Obrazac prijave štete na ostalim dobrima i troškovi EN-8

 

Povjerenstvo za procjenu štete od elementarne nepogode

Općine Poličnik

%AM, %31 %303 %2015 %06:%Kol

Dan Općine Poličnik

Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u Poličniku, održanoj u petak povodom Dana općine, dodijeljena su javna priznanja - godišnju nagradu Općine Poličnik dobili su prof. Marin Buovac, istaknuti društveni i kulturni djelatnik, Krešimir Goran Vidov za nesebično zalaganje i ostvarene izuzetne rezultate u sportu u NK Dragovoljac, dr.stom. Ivana Žilić za postignute rezultate u zdravstvu, Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije - Ispostava Poličnik, radi unaprijeđenja zdravstvene skrbi na području općine, dr. Ana Bukvić za ostvarene rezultate u znanosti, prof. Nediljko Stanić za nesebično zalaganje u svom radu kao ravnatelj Osnovne škole Poličnik, te tvrtka LESNINA XXXL d.o.o. Murvica za razvoj i unapređenje gospodarstva.

Povodom obilježavanja 20. obljetnice Vojno redarstvene operacije „Oluja“ i u znak zahvale za osobni doprinos sudjelovanju u obrani, Općinsko vijeće dodijelilo je priznanja zapovjednicima i postrojbama koje su djelovale na području Općine Poličnik: 4. Gardijskoj brigadi „Pauci“ Split, 7. Gardijskoj brigadi „Pume“ Varaždin, 9. Gardijskoj brigadi „Vukovi“ Gospić, 112. brigadi Zadar, 113. brigadi Šibenik, 141. brigadi Splitsko-Kaštelanskoj , 7. Domobranskoj pukovniji Zadar, PU zadarskoj, Specijalnoj policiji „Poskoci“ Zadar, Vojnoj policiji, Samostalnoj bojni Kralj Tomislav, 40. Inžinjerijskoj bojni Split, 11. Protuoklopnom topničko-raketnom divizijunu Zadar, 20. Topničkom divizijunu zborno područje Split, Mješovitom topničkom divizijunu Zadar, Otočkom bataljunu Zadar, Samostalnoj satniji Briševo i Samostalnoj satniji Sv. Ivan Poličnik.

Posthumno, nagrada za životno djelo dodijeljena je Janku Bobetku, generalu Hrvatske vojske, za izniman doprinos u obrani naše domovine. Nagradu je preuzeo njegov unuk Ante Bobetko, dok je počasnim građaninom općine Poličnik proglašen Ante Gotovina, general Hrvatske vojske, za izniman doprinos u obrani domovine.

 

Odobrava se sufinanciranje nabavke školskih knjiga za školsku godinu 2015./2016. za učenike od I-VIII razreda osnovnih škola u iznosu od 70 % pod sljedećim uvjetima:

    koji imaju prebivalište i boravište na području Općine Poličnik,  koji nisu ostvarila pravo na besplatne udžbenike za školsku godinu 2015./2016. od strane Vlade RH ili pomoć za nabavku istih.

                                                                

Ukoliko su roditelji već nabavili knjige isti će dobiti povrat sredstava u iznosu od 70 % odnosno iznose iz stavka 2.  uz predočenje:

-          osobne iskaznice roditelja,

-          potvrda o upisu u osnovnu školu

 

Odobrava se sufinanciranje školskih knjiga temeljem Zakonu o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (NN, broj 27/2010., 55/2011. i 101/2013.), Udžbeničkom standardu (NN, broj 65/2013.) i Pravilniku o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima (NN, broj 104/2013.) u sljedećim iznosima:

I.razred- 600,00 kn (70%) = 420,00 kn

II.razred- 600,00 kn (70%) =   420,00 kn

III.razred- 600,00 kn (70%) =  420,00 kn

IV.razred- 800,00 kn (70%) =   560,00 kn

V. razred- 1.500,00 kn (70%) = 1050,00 kn

VI.razred- 1.500,00 kn (70%) =   1050,00 kn

VII. razred- 2.000,00 kn (70%) = 1400,00 kn

VIII.razred- 2.000,00 kn (70%) = 1400,00 kn

 

Napomena:  Osnovne škole "Smiljevac" i "Bartol Kašić" će dostavit potvrde o upisu pa ste tako dužni donijeti IBAN tekućeg računa i kopiju osobne roditelja (Od oca ili samohrane majke).Od 01.09.2015. godine možete donijeti tražene dokumente za isplatu naknade za udžbenike u sobu br. 4 radnim vremenom od 07:00-15:00 sati, vrijeme pauze od 11:00-11:30.

Za sve informacije možete se javiti na tel:354-004, mob:099/703-2036 ili mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kontakt osoba: Marko Ćustić

Obavijest maslinarima!

Upozoravamo maslinare, kako su nakon kiša, koje su padale ovih dana i naglog sniženja temperatura zraka, stvoreni povoljni uvjeti za pojavu i širenje uzročnika bolesti paunovog oka (Spilocaea oleagina).

Na tu bolest je posebice osjetljiva naša domaća sorta Oblica, koja je ove godine značajnije podbacila uglavnom zbog toga.

Stoga preporučujemo provedbu zaštitnih mjera u svim maslinicima širom županije, uporabom jednog od pripravaka s kraćom karencom:

NEORAM WG (karenca 15 dana) ili STROBY WG ili DIFCOR (karenca 30 dana).

Maslinina muha (Bactrocera oleae) se i dalje lovi na svim pozicijama u niskom intenzitetu. Nakon kiša koje su padale, a naglim sniženjem temperatura zraka, očekuje se intenzivniji let spomenutog štetnika.

Stoga podsjećamo na ranije danu preporuku vezanu za organiziranu primjenu tzv. „preventivne metode“ uporabom zatrovanih mamaca:

SUCCESS BAIT ili ROGOR + BUMINAL ili ECO TRAP VREĆICE

Isto tako upućujemo na pregled maslinika zbog štetnika svrdlaša (Rhynchites cribripennis).

Dozvoljeno sredstvo je na osnovi dimetoata – ROGOR 40 (karenca 42 dana).

Eventualne zaštitne mjere valja izvršiti u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima.

Maslinare i dalje upućujemo na praćenje naših obavijesti, kada ćemo se oglasiti kod svake važne promjene.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se31.08.2015. uNadinskom blatu u vremenu od 08:00 -10:00 sati

 

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.         E – mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


 

Obavijest vinogradarima!

Upozoravamo vinogradare, kako nakon kiša koje su padale ovih dana, valja provesti zaštitne mjere u nasadima vinskog grožđa kasnije epohe dozrijevanja protiv uzročnika bolesti sive plijesni

(Botrytis cinerea), koja u ovakvim uvjetima može prouzročiti štete.

Preporučujemo uporabu jednog od raspoloživih botriticida:

CHORUS 75 WG ili, TELDOR SC 500 ili SWITCH 62,5 WG ili LUNA PRIVILEGE.

Karenca za navedene pripravke iznosi 21 dan.

Nužno je tretirati samo zonu grožđa.

Obvezno voditi računa o karenci, jer u suprotnom navedena sredstva kasnije mogu štetno utjecati na vrenje mošta.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 31.08.2015.Nadinskom blatu u vremenu od

08:00 -10:00 sati

 

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.          E – mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Obavijest poljoprivrednicima!

Akcija Prateći list !

Udruga zastupnika i proizvođača sredstava za zaštitu bilja CROCPA u suradnji s tvrtkom C.I.A.K. doo organizira prikupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja u Nadinskom blatu, dana 31.kolovoza, u vremenu od 8.00 – 10.00 sati.

Članice CROCPE EKO MODELA, čiji ambalažni otpad se skuplja su :

Agroteks, AgroChem-Maks, BASF Croatia, Bayer Crop Science, Belchim Crop Protection, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Orchem, Pinus Agro, Syngenta Agro, Stockton.

Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena.

Posjednici su dužni predati isključivo praznu ambalažu.

Prateći list je propisani obrazac kojeg popunjava posjednik ambalažnog otpada SZB, a ovjerava ga ovlašteni sakupljač ( CIAK) prilikom preuzimanja.

Mole se svi posjednici ambalažnog otpada SZB da na lokaciju donesu ispunjen Prateći list

( obrazac PL-Oo) i deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada ( Obrazac DFKSO).

Obrasci se mogu kupiti u „ Narodnim novinama“. Način ispunjavanja obrazaca može se naći na stranicama CROCPE.

 

U sobotu 22.08.2015. godine u dvorištu crkve "Sv Nikole" s početkom u 20:30 h održat će se 12. susret dalmatinskih klapa "Pismon će se uspomene čuvat".

Nastupaju:Koporan-Poličnik, Maraška(MJ)-Zadar, Ponistra-Crno, Kondura-Nin, Pučki Pivači-Novi Vinodolski, Aseria-Benkovac, Žrnovnica-Žrnovnica, Luna(Ž)-Kožino, Rebataica-Split.

Pokrovitelj Općina Poličnik i Turistička zajednica Općine Poličnik.

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30