Općinsko vijeće Općine Poličnik na svojoj 12. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2018. godine temeljem članaka 86. i 198. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine" 153/13 i 65/17) te članka 32. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 02/18 i 03/18) donosi

- Na Internet stranicama Ministarstva državne imovine objavljen je Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 2/18 u Poslovnoj zoni  Grabi-Poličnik P-II

- Poveznica: https://imovina.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-podnosenje-ponuda-za-kupnju-nekretnina-u-vlasnistvu-rh-2-18/2030

20. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U POLIČNIKU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4527/8, Grabi, šuma, površine 8.464 m2, upisana u z.k.ul. 1879, k.o. Poličnik, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
Predmetna čestica odgovara katastarskoj čestici k.č.br. 481/150 k.o. Poličnik. Čestica zemljišta prema Detaljnom urbanističkom planu uređenja poslovne zone Grabi-Poličnik P-II Poličnik, obuhvaćena je granicama građevinskog područja naselja, unutar poslovne zone, a u naravi radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 1.144.500,00 kn
JAMČEVINA: 57.225,00 kn
 
21. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U POLIČNIKU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4527/12, Grabi, šuma, površine 10.473 m2, upisana u z.k.ul. 1883, k.o. Poličnik, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
Predmetna čestica odgovara katastarskoj čestici k.č.br. 481/149 k.o. Poličnik. Čestica zemljišta prema Detaljnom urbanističkom planu uređenja poslovne zone Grabi-Poličnik P-II Poličnik, obuhvaćena je granicama građevinskog područja naselja, unutar poslovne zone, a u naravi radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 1.414.500,00 kn
JAMČEVINA: 70.725,00 kn
 
22. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U POLIČNIKU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4527/13, Grabi, šuma, površine 8.219 m2, upisana u z.k.ul. 1884, k.o. Poličnik, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
Predmetna čestica odgovara katastarskoj čestici k.č.br. 481/148 k.o. Poličnik. Čestica zemljišta prema Detaljnom urbanističkom planu uređenja poslovne zone Grabi-Poličnik P-II Poličnik, obuhvaćena je granicama građevinskog područja naselja, unutar poslovne zone, a u naravi radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 1.114.500,00 kn
JAMČEVINA: 55.725,00 kn
 
23. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U POLIČNIKU
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4527/17, Grabi, šuma, površine 20.341 m2, upisana u z.k.ul. 1869, zk.č.br. . 4527/20, Grabi, šuma, površine 19.029 m2, upisana u z.k.ul. 1864 i zk.č.br. 4527/21, Grabi, šuma, površine 20.259 m2, upisana u z.k.ul. 1865, ukupne površine 59.629 m2, sve k.o. Poličnik, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
Predmetne čestice odgovaraju katastarskim česticama k.č.br. 481/165, k.č.br. 481/167 i k.č.br. 481/163, sve k.o. Poličnik. Čestice zemljišta prema Detaljnom urbanističkom planu uređenja poslovne zone Grabi-Poličnik P-II Poličnik, obuhvaćene su granicama građevinskog područja naselja, unutar poslovne zone, a u naravi radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 8.056.800,00 kn
JAMČEVINA: 402.840,00 kn  
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 29. 5. 2018. do 14 sati
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu, u zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 29. 5. 2018. do 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude. Ponude će se otvarati u Ministarstvu državne imovine dana 29. 5. 2018. u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana. Ponude se podnose u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. Ponuđena cijena ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati. Ponudi se prilaže:
1.  Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina.
4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
UGOVORNA CIJENA
 
Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene u kunama, jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika. Ministarstvo državne imovine sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati: tel:  +385(0)1 6448 887

%AM, %23 %388 %2018 %08:%Tra

Živim život bez nasilja

U organizaciji  Općine Poličnik, PU zadarske, II PP Zadar i Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Općine Poličnik  u OŠ Poličnik provode se aktivnosti  iz nacionalnog preventivnog projekta „Živim život bez nasilja“usmjerenog na prevenciju nasilja među mladima, nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

%AM, %10 %536 %2018 %11:%Tra

Sajam udruga u Poličniku

Pozivamo Vas da svoju udrugu prijavite za sudjelovanje na 1.Sajmu udruga koji će se održati u sklopu projekta „Volonterska šuma“.

Udruge će na sajmu imati priliku predstaviti rad svoje udruge zainteresiranoj javnosti i privući nove članove, volontere i donatore.

Sajam udruga održat će se u nedjelju, 15. travnja 2018. godine s početkom u 10:00 h ispred crkve sv. Nikole biskupa u Poličniku, Ul. Dr. Franje Tuđmana, 23241 Poličnik.

Za potrebe sajma, udruge će imati osigurano mjesto na štandu.

Preuzmite više informacija Sajam_Poličnik

Preuzmite Prijavnica

S obzirom da imamo ograničeni broj mjesta, molimo potvrdite prisustvovanje g. Ivanu Matiću putem prijavnice na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 13. travnja 2018. godine.

Općinski načelnik Općine Poličnik, na temelju članaka 52. i 52.a. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ 06/09, 11/09, 04/13 i 12/13), donosi odluku cijeni korištenja prostora u vlasništvu Općine Poličnik (Društveni domovi)

CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar provoditi će mjere sustavne deratizacije i  larvicidne dezinsekcije na vašem području dana

20.03. - 23.03.2018. godine.

Trovanje štakora provest će se izlaganjem zatrovanih meka na sva mjesta gdje se oni obično pojavljuju (podrum, dvorište i eventualno tavan).

Adresa: Ul. Dr. Franje Tuđmana 62, 23241 Poličnik

Telefon: Centrala (023) 354 004, Faks (023) 354 005

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 87120007882

MB: 2743345

Načelnik: Davor Lončar

Radno vrijeme: 07,00:15,0

Rad sa strankama: 08,00:11,00

Dnevni odmor: 11,00:11,30