Katastarska izmjera zemljišta na području Dračevca Ninskog i Suhovara

Početkom lipnja Vlada RH donijela je Odluku o donošenju Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu. Time su osigurana sredstva za nastavak izmjere zemljišta na području Općine Poličnik. Konkretno, počinje izmjera za naselja Dračevac Ninski i Suhovare...

Obnova krovišta sportske dvorane

Obavijest o Ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Poličnik kao Nositelj izrade, na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ( ''Narodne novine'' broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), članka 61. Statuta Općine Poličnik ( ''Sl...

Svečano obilježen Dan škole

Veseli učenici, ponosni roditelji i još ponosniji nastavnici uveličali su proslavu Dana Osnovne škole Poličnik. Program je bio zanimljiv i raznolik, a niti jedna točka nije prošla bez gromoglasnog pljeska cijele dvorane.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU VIII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE POLIČNIK

U postupku izrade VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine POličnik, provedena je javna rasprava u razdoblju od 06. travnja 2022. do 20. travnja 2022. godine u trajanju od 15 dana. Uvid u Prijedlog plana mogle su izvršiti sve zainteresirane osobe u zgradi Centra za razv...

Novi raspored odvoza smeća u našoj Općini

Poštovani,obavještavamo Vas da Društvo Čistoća d.o.o. započinje primjenu novog rasporeda odvoza za miješani komunalni i reciklabilni otpad od 15. lipnja do 15. rujna 2022. godine.

Projekti Općine Poličnik