Izmjene i dopune ODLUKE o dodjeli bespovratnih sredstava u akademskoj godini 2022./2023.

Općinski načelnik na temelju članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. Statuta Općine Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik 06/09, 1...

OGLAS o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 07/22

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne  novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),   članaka 14, 15. i 16. Odluke         o raspolagan...

ODLUKA o dodjeli bespovratnih sredstava u akademskoj godini 2022./2023.

Općinski načelnik na temelju članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. Statuta Općine Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik 06/09, 1...

OGLAS o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 06/22

Predmet prodaje su građevinska zemljišta u Gospodarskoj zoni „Murvica jug“, upisane u zemljišno-knjižni uložak broj 736 i 1029 k.o. Murvica, namjena zemljišta sukladno DPU Gospodarske zone Murvica Jug („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 05/07, 02/10, 13/11, 07/12, 04/13, 06/13 i...

POZIV NA JAVNI UVID U PARCELACIJSKI ELABORAT ZA POTREBE REKONSTRUKCIJE RASKRIŽJA NA DRŽAVNOJ CESTI DC8 SA LOKALNOM CESTOM LC63059 U GORNJEM POLIČNIKU

Temeljem članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/2018) obavještavamo sve nositelje prava na predmetnim k.č.: 528, 529, 530, 531, 533, 535, 1230, 1231, 1234, 1235, 1236, 1237, 1239, 6199, 6203, 6204, 6318  (K.o. Poličnik – nova izmjera), te nositelja pr...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA P-4/22

Predmet Javnog poziva su poslovni prostori navedeni u tabelarnom prikazu kako slijedi

Projekti Općine Poličnik