OGLAS za prijam u službu namještenika/ce na određeno vrijeme u Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti Općine Poličnik - GERONTODOMAĆICA

OGLAS za prijam u službu namještenika/ce na određeno vrijeme u Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti Općine Poličnik - GERONTODOMAĆICA

Poziv Katastarska izmjera obilježavanje

Na temelju članka 46. stavak 1. i 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22) pozivate se da kao nostielj prava na zemljištu na pordučju na kojem se provodi katastarska izmjera vidljivim trajnim oznakama označite granice zemljišta na kojem imate pravo vlasniš...

OGLAS o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 02/23

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne  novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17),   članaka 15., 16. i 70. Odluke   o r...

OBAVIJEST NOSITELJIMA PRAVA NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE POLIČNIK ZA KATASTARSKU OPĆINU DRAČEVAC NINSKI I DIO KATASTARSKE OPĆINE SUHOVARE

Obavještavamo Vas da su Odlukom Državne geodetske uprave o katastarskoj izmjeri na području Općine Poličnik za katastarsku općinu Dračevac Ninski i dio katastarske općine Suhovare započeli radovi na projektu provođenja katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga temeljem Godišnjeg ...

JAVNI NATJEČAJ broj 01/23 za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Poličnik

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Poličnik u dijelu zgrade Općine Poličnik na prostoru velikog nogometnog igrališta u Poličniku:

Obavijest o pripremnim radovima na izmjeri katastarskih općina Dračevac i Suhovare

Državna geodetska uprava je provela postupak javne nabave u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Poličnik za k.o. Dračevac Ninski i dio k.o. Suhovare, te je sklopila Ugovor o javnoj nabavi usluga sa tvrtkom GEODETSKI ZAVOD RIJEKA d.o.o.

Projekti Općine Poličnik