JAVNI NATJEČAJ broj 01/24 za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Poličnik

Općinski načelnik Općine Poličnik na temelju članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne Novine 125/11, 64/15 i 112/18), članka 7. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 11/18) i članka 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 02/18, 03/18, 15/18, 03/20, 01/21 i 15/21)  r a s p i s u j e

 

 

J A V N I   N A T J E Č A J    broj 01/24

za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Poličnik


 

1.PREDMET NATJEČAJA:

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Poličnik u dijelu Društvenog doma u Lovincu:

površina prostora: 79 m², a sastoji se od: unutrašnjeg prostora (wc inv 3,60 m2, wc m 4,30 m2, wc ž 2,95 m2, prostor za usluživanje 26,55 m2, priručno spremište 5,50 m2, garderoba 3,35 m2, wc 1,90 m2 i terasa 30,85 m2.

Navedeni poslovni prostor se nalazi na  177/3 n.i. k.o. Poličnik.

 

2. NAMJENA POSLOVNOG PROSTORA:

 • obavljanje ugostiteljske djelatnosti

 

3. VRIJEME ZA KOJE SE POSLOVNI PROSTOR DAJE U ZAKUP:

 • 10 (deset) godina

 

4. POČETNI IZNOS ZAKUPNINE: 

- početni  iznos zakupnine unutrašnji prostor mjesečno: ------------------------------------5 eur/ m²

- početni  iznos zakupnine vanjski  prostor mjesečno: --------------------------------------2 eur/ m²

- početna visina ukupne mjesečne zakupnine -----------------------------------------------302,45 eura

 

5. JAMČEVINA:

      -     302,45 eura (početni iznos mjesečne zakupnine)

 

6. KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE PISANIH PONUDA:

     - 2. srpnja 2024. g.  

 

7. UVJETI  ZAKUPA:

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.

Zakupnik se obvezuje o svom trošku opremiti prostor opremom i uređajima potrebnim za obavljanje djelatnosti uz prethodnu suglasnost zakupodavca, bez prava na povrat uloženih sredstava.

Zakupnik snosi sve režijske troškove korištenja predmeta zakupa (utrošak električne energije, vode, komunalne naknade, odvoza smeća, telefona, čišćenja i održavanja poslovnog prostora, kao i ostale troškove, pristojbe i naknade u svezi sa korištenjem poslovnog prostora.

Zakupnik je dužan osigurati navedeni poslovni prostor od požara i drugih opasnosti (osnovnih opasnosti) kod osiguravajuće kuće gdje je osigurana cijela Poslovna zgrada, uz uvjet da se u ugovoru o osiguranju naznači kao osiguranika Općinu Poličnik za sve vrijeme trajanja zakupa. Troškove uplate premije osiguranja snosi zakupac.

Ne dozvoljava se davanje predmetnog poslovnog prostora u podzakup.

U natječaju mogu sudjelovanja sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete ovog natječaja i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti po namjeni poslovnog prostora.

 

 

8. PONUDA MORA SADRŽAVATI:

 • ime i prezime, odnosno naziv i adresu ponuditelja, OIB, adresu elektroničke pošte i broj telefona radi kontakta,
 • preslik važeće osobne iskaznice i preslik domovnice,
 • preslik rješenja o upisu u registar djelatnosti iz točke 1.
 • iznos ponuđene mjesečne zakupnine,
 • izjavu ponuditelja da poslovni prostor uzima u zakup u viđenom stanju,
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, koja se uplaćuje na žiro račun Općine Poličnik IBAN: HR1724020061834500000, sa svrhom uplate „Jamčevina za poslovni prostor“, poziv na broj: 68-7722-OIB
 • potvrdu o stanju poreznog duga nadležne Porezne uprave, koja ne smije biti starija od 30 dana
 • potvrdu da na dan podnošenja ponude nema dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Općini Poličnik - potvrdu izdaje Upravni odjel za financije, proračun, nadzor, zaštitu okoliša, civilnu zaštitu i komunalno gospodarstvo,
 • potvrdu Ministarstva obrane Republike Hrvatske (izvornik ili ovjerenu presliku), odnosno potvrdu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (izvornik ili ovjerenu presliku), ne stariju od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda, kojom se dokazuje pravo prednosti iz natječaja te status branitelja,
 • ukoliko se dokazuje pravo prednosti za članove uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dokaz o srodstvu (rodni list ili druga potvrda nadležnog tijela, u izvorniku ili preslici),
 • izjavu da ne traje zakup drugog poslovnog prostora, ovjerenu kod javnog bilježnika (za osobu koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora – članak 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji).
 • podatak o broju tekućeg računa ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čija ponuda ne bude prihvaćena ili u slučaju poništenja natječaja

 

9. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se priznati u zakupninu, dok će se ostalim ponuditeljima jamčevina vratiti u roku od 15 dana od dana izvršenog izbora.


10. Pismene ponude za sudjelovanje u javnom natječaju predaju se u zatvorenoj koverti s naznakom „NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH  PROSTORA – NE OTVARATI“  Općina Poličnik, Ulica dr. Franje Tuđmana 62., 23 241 Poličnik, osobno ili putem pošte preporučeno.

Krajnji rok za predaju ponuda je 2. srpnja 2024. g..

Nepotpune, nejasne i ponude pristigle poslije tog roka neće se razmatrati.

 

Javno otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 5. srpnja 2024. g. u 9,00 sati u prostorijama Općine Poličnik. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.

 

11.  Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja ispunjava opće i posebne uvjete raspisanog natječaja te uvjete utvrđene Zakonom o zakupu i  kupoprodaji poslovnog prostora i Odlukom o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Poličnik te koja uz to i ponudi i najviši iznos zakupnine.

 

12. Ponuditelji koji ostvaruju prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su sudjelovali i udovoljili uvjetima natječaja, dužni su se u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o izboru najpovoljnije ponude izjasniti žele li koristiti pravo prvenstva sklapanja ugovora o zakupu pod uvjetima najpovoljnije ponude.

 

13. Neće se uzeti u obzir ponude onih natjecatelja koji su po bilo kojoj osnovi dužnici Općine Poličnik (neplaćena komunalna naknada, komunalni doprinosi, zakupnina i sl.)

 

14. Neće se uzeti u obzir  ponude onih  natjecatelja koji su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava (potvrda Ministarstva financija).

 

Neće se uzeti u obzir ni ponude čija su dugovanja (komunalna naknada, komunalni doprinosi, zakupnina i sl.) podmirena nagodbom sa Općinom Poličnik, odnosno reprogramiranjem duga.

 

15. Natjecatelji kojih prijave nisu podnesene u roku i koje nisu potpune te oni koji ne ispunjavaju uvjete natječaja ne mogu sudjelovati u natječaju.

 

16. O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

17. Izabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu po uvjetima iz natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je pozvan na zaključenje ugovora.

Ugovor  o zakupu se sklapa  kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16 i 57/22) te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.

 

18. Zakupodavac zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu ili poništiti natječaj, a da pri tome nema nikakvu obvezu prema ponuditelju.

 

19. Izabrani ponuditelj poslovni prostor dužan je urediti i privesti ugovorenoj namjeni vlastitim sredstvima bez prava na naknadu ili s pravom naknade za uložena sredstva.

 

20. Sve informacije o oglašenom natječaju i dogovaranje razgledavanja prostora može se dobiti za vrijeme trajanja natječaja radnim danom od 8,oo do 13,oo sati na telefon 354-004.

 

 OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE POLIČNIK


Općinski načelnik

Davor Lončar