JAVNI NATJEČAJ broj 01/23 za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Poličnik

1.PREDMET NATJEČAJA:


Predmet natječaja je prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Poličnik u dijelu zgrade Općine Poličnik na prostoru velikog nogometnog igrališta u Poličniku:

površina prostora: 121,53 m², a sastoji se od: unutrašnjeg prostora (prostor za ugostiteljsku djelatnost (caffe bar): 58,98 m², sanitarni prostor: 5,86 m²), zatvorena terasa: 43,73 m², spremište: 6,48 m2 i spremište 6,48 m2.

Navedeni poslovni prostor se nalazi na  4590 n.i. k.o. Poličnik.

 

2. NAMJENA POSLOVNOG PROSTORA:

 • obavljanje ugostiteljske djelatnosti

 

3. VRIJEME ZA KOJE SE POSLOVNI PROSTOR DAJE U ZAKUP:

 • 10 (deset) godina

 

4. POČETNI IZNOS ZAKUPNINE: 

 • 331,80 eura/2.500,00 kuna (fiksni tečaj konverzije 7,53450)

 

5. JAMČEVINA:

      -     331,80 eura/2.500,00 kuna (fiksni tečaj konverzije 7,53450)  (početni iznos mjesečne zakupnine)

 

6. KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE PISANIH PONUDA:

     -  30. siječnja 2023. g.

 

7. UVJETI  ZAKUPA:

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom - uređenom stanju.

Zakupnik se obvezuje o svom trošku opremiti prostor opremom i uređajima potrebnim za obavljanje djelatnosti uz prethodnu suglasnost zakupodavca, bez prava na povrat uloženih sredstava.

U cijenu su uključeni režijski troškovi.

Zakupnik je dužan osigurati navedeni poslovni prostor od požara i drugih opasnosti (osnovnih opasnosti) kod osiguravajuće kuće gdje je osigurana cijela Poslovna zgrada, uz uvjet da se u ugovoru o osiguranju naznači kao osiguranika Općinu Poličnik za sve vrijeme trajanja zakupa. Troškove uplate premije osiguranja snosi zakupac.

Ne dozvoljava se davanje predmetnog poslovnog prostora u podzakup.

U natječaju mogu sudjelovanja sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete ovog natječaja i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti po namjeni poslovnog prostora.

 

 

8. PONUDA MORA SADRŽAVATI:

 • ime i prezime, odnosno naziv i adresu ponuditelja, OIB,  adresu elektroničke pošte i broj telefona radi kontakta,
 • preslik važeće osobne iskaznice i preslik domovnice,
 • preslik rješenja o upisu u registar djelatnosti iz točke 1.
 • iznos ponuđene mjesečne zakupnine,
 • izjavu ponuditelja da poslovni prostor uzima u zakup u viđenom stanju,
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, koja se uplaćuje na žiro račun Općine Poličnik IBAN: HR1724020061834500000, sa svrhom uplate „Jamčevina za poslovni prostor“, poziv na broj: 68-7722-OIB
 • potvrdu o stanju poreznog duga nadležne Porezne uprave, koja ne smije biti starija od 30 dana
 • potvrdu da na dan podnošenja ponude nema dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Općini Poličnik - potvrdu izdaje Upravni odjel za financije, proračun i nadzor, javnu nabavu i EU fondove Općine Poličnik
 • potvrdu Ministarstva obrane Republike Hrvatske (izvornik ili ovjerenu presliku), odnosno potvrdu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (izvornik ili ovjerenu presliku), ne stariju od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda, kojom se dokazuje pravo prednosti iz natječaja te status branitelja,
 • ukoliko se dokazuje pravo prednosti za članove uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dokaz o srodstvu (rodni list ili druga potvrda nadležnog tijela, u izvorniku ili preslici),
 • izjavu da ne traje zakup drugog poslovnog prostora, ovjerenu kod javnog bilježnika (za osobu koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora – članak 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji).
 • podatak o broju tekućeg računa ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čija ponuda ne bude prihvaćena ili u slučaju poništenja natječaja

 

9. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se priznati u zakupninu, dok će se ostalim ponuditeljima jamčevina vratiti u roku od 15 dana od dana izvršenog izbora.

10. Pismene ponude za sudjelovanje u javnom natječaju predaju se u zatvorenoj koverti s naznakom „NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH  PROSTORA – NE OTVARATI“  Općina Poličnik , Ulica dr. Franje Tuđmana 62., 23 241 Poličnik, osobno ili putem pošte preporučeno.

Krajnji rok za predaju ponuda je 30. siječnja 2023. g.

Nepotpune, nejasne i ponude pristigle poslije tog roka neće se razmatrati.

 

Javno otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 03. veljače 2023. g. u 10,00 sati u prostorijama Općine Poličnik. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.

 

11.  Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja ispunjava opće i posebne uvjete raspisanog natječaja te uvjete utvrđene Zakonom o zakupu i  kupoprodaji poslovnog prostora i Odlukom o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Poličnik te koja uz to i ponudi i najviši iznos zakupnine.

 

12. Ponuditelji koji ostvaruju prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su sudjelovali i udovoljili uvjetima natječaja, dužni su se u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o izboru najpovoljnije ponude izjasniti žele li koristiti pravo prvenstva sklapanja ugovora o zakupu pod uvjetima najpovoljnije ponude.

 

13. Neće se uzeti u obzir ponude onih natjecatelja koji su po bilo kojoj osnovi dužnici Općine Poličnik (neplaćena komunalna naknada, komunalni doprinosi, zakupnina i sl.)

 

14. Neće se uzeti u obzir  ponude onih  natjecatelja koji su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava (potvrda Ministarstva financija).

 

Neće se uzeti u obzir ni ponude čija su dugovanja (komunalna naknada, komunalni doprinosi, zakupnina i sl.) podmirena nagodbom sa Općinom Poličnik, odnosno reprogramiranjem duga.

 

15. Natjecatelji kojih prijave nisu podnesene u roku i koje nisu potpune te oni koji ne ispunjavaju uvjete natječaja ne mogu sudjelovati u natječaju.

 

16. O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

17. Izabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu po uvjetima iz natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je pozvan na zaključenje ugovora.

 

Ugovor  o zakupu se sklapa  kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16 i 57/22) te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.

 

18. Zakupodavac zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu ili poništiti natječaj, a da pri tome nema nikakvu obvezu prema ponuditelju.

 

19. Izabrani ponuditelj poslovni prostor dužan je urediti i privesti ugovorenoj namjeni vlastitim sredstvima bez prava na naknadu ili s pravom naknade za uložena sredstva.

 

20. Sve informacije o oglašenom natječaju i dogovaranje razgledavanja prostora može se dobiti za vrijeme trajanja natječaja radnim danom od 8,oo do 13,oo sati na telefon 354-004.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE POLIČNIK

  

Općinski načelnik

Davor Lončar