Javni natječaj broj 05/22 za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Poličnik

Općinski načelnik Općine Poličnik na temelju članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne Novine 125/11, 64/15 i 112/18), članka 7. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji  poslovnih prostora Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 11/18) i članka 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 02/18, 03/18, 15/18, 03/20, 01/21 i 15/21)  r a s p i s u j e

 

J A V N I   N A T J E Č A J    broj 05/22

za davanje u zakup poslovnih prostora u  vlasništvu Općine Poličnik
 

1. Predmet natječaja je prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora u Školskoj športskoj dvorani Poličnik:


Površina prostor (unutrašnji prostor  - ured: 28,97 m²

i balkon 4,88 m²)

33,85 m²

 

Djelatnost:

 Obrt za frizerske usluge

Početni mjesečni iznos zakupnine

2.000,00 kn

Iznos jamčevine

2.000,00 kn

Vrijeme zakupa

5 (pet) godina

 

2. Poslovni prostori daje se u zakup u viđenom - uređenom stanju.

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju pa je budući zakupnik obvezan predmetni poslovni prostor urediti odnosno po potrebi privesti svrsi o svom trošku. Uložena sredstva nakon isteka roka zakupa se ne vraćaju

Zakupnik se obvezuje o svom trošku opremiti prostor opremom i uređajima potrebnim za obavljanje djelatnosti uz prethodnu suglasnost zakupodavca, bez prava na povrat uloženih sredstava.

U  iznosu zakupnine uključeni su troškovi za električnu energiju i vodu.

Zakupnik snosi ostale režijske troškove korištenja predmeta zakupa (komunalne naknade, odvoza smeća, telefona, čišćenja i održavanja poslovnog prostora, kao i ostale troškove, pristojbe i naknade u svezi sa korištenjem poslovnog prostora.

Zakupnik je dužan osigurati navedeni poslovni prostor od požara i drugih opasnosti (osnovnih opasnosti) kod osiguravajuće kuće gdje  su osigurane zgrade u kojem se nalaze poslovni prostori, uz uvjet da se u ugovoru o osiguranju naznači kao osiguranika Općinu Poličnik za sve vrijeme trajanja zakupa. Troškove uplate premije osiguranja snosi zakupac.

Ne dozvoljava se davanje predmetnog poslovnog prostora u podzakup.

 

3. U natječaju mogu sudjelovanja sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete ovog natječaja i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti iz točke 1. ovog natječaja.

4. Pismena ponuda za sudjelovanje na natječaj mora sadržavati slijedeće podatke:

 • ime i prezime, odnosno naziv i adresu ponuditelja, OIB,  adresu elektroničke pošte i broj telefona radi kontakta,
 • preslik važeće osobne iskaznice i preslik domovnice,
 • preslik rješenja o upisu u registar djelatnosti iz točke 1.
 • iznos ponuđene mjesečne zakupnine,
 • izjavu ponuditelja da poslovni prostor uzima u zakup u viđenom stanju,
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, koja se uplaćuje na žiro račun Općine Poličnik IBAN: HR1724020061834500000, sa svrhom uplate „Jamčevina za poslovni prostor“, poziv na broj: 68-7722-OIB
 • potvrdu o stanju poreznog duga   nadležne Porezne uprave, koja ne smije biti starija od 30 dana
 • potvrdu  da na dan podnošenja ponude  nema dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Općini Poličnik - potvrdu  izdaje Upravni odjel za financije, proračun i nadzor, javnu nabavu i EU fondove  Općine Poličnik
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, 
 • potvrdu Ministarstva obrane Republike Hrvatske (izvornik ili ovjerenu presliku), odnosno potvrdu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (izvornik ili ovjerenu presliku), ne stariju od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda, kojom se dokazuje pravo prednosti iz natječaja te status branitelja,
 • ukoliko se dokazuje pravo prednosti za članove uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dokaz o srodstvu (rodni list ili druga potvrda nadležnog tijela, u izvorniku ili preslici),
 • izjavu da ne traje zakup drugog poslovnog prostora, ovjerenu kod javnog bilježnika (za osobu koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora – članak 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji).
 • podatak o broju tekućeg računa ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čija ponuda ne bude prihvaćena ili u slučaju poništenja natječaja

 

Uvid u stanje opremljenosti poslovnog prostora može se izvršiti 30. lipnja 2022. u vremenu od 10,00 do 10,30 sati.

 

5. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se priznati u zakupninu, dok će se ostalim ponuditeljima jamčevina vratiti u roku od 15 dana od dana izvršenog izbora.

 

6. Pismene ponude za sudjelovanje u javnom natječaju predaju se u zatvorenoj koverti s naznakom „NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG  PROSTORA – NE OTVARATI“  Općina Poličnik , Dr. Franje Tuđmana 62., 23 241 Poličnik.

Krajnji rok za predaju  ponuda je  06. srpnja 2022.g.

Nepotpune, nejasne i ponude pristigle poslije tog roka neće se razmatrati.

 

Javno otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 08. srpnja 2022.g. u 10,00 sati u prostorijama Općine Poličnik. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.

 

7.  Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja ispunjava opće i posebne uvjete raspisanog natječaja te uvjete utvrđene Zakonom o zakupu i  kupoprodaji poslovnog prostora i Odlukom o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Poličnik te koja uz to i ponudi i najviši iznos zakupnine.

 

8. Ponuditelji koji ostvaruju prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su sudjelovali i udovoljili uvjetima natječaja, dužni su se u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o izboru najpovoljnije ponude izjasniti žele li koristiti pravo prvenstva sklapanja ugovora o zakupu pod uvjetima najpovoljnije ponude.

 

9. Neće se uzeti u obzir ponude onih natjecatelja koji su po bilo kojoj osnovi dužnici Općine Poličnik (neplaćena komunalna naknada, komunalni doprinosi, zakupnina i sl.)

 

10. Neće se uzeti u obzir  ponude onih  natjecatelja koji su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava (potvrda Ministarstva financija).

 

Neće se uzeti u obzir ni ponude čija su dugovanja (komunalna naknada, komunalni doprinosi, zakupnina i sl.) podmirena nagodbom sa Općinom Poličnik, odnosno reprogramiranjem duga.

 

11. Natjecatelji kojih prijave nisu podnesene u roku i koje nisu potpune te oni koji ne ispunjavaju uvjete natječaja ne mogu sudjelovati u natječaju.

 

12. O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

13. Izabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu po uvjetima iz natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je pozvan na zaključenje ugovora.

 

Ugovor  o zakupu se sklapa  kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16) te svi troškovi  solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.

 

14. 01. rujna 2022. godine je  početak obavljanja djelatnosti u poslovnom prostoru.

 

15. Zakupodavac zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu ili poništiti natječaj, a da pri tome nema nikakvu obvezu prema ponuditelju.

 

16. Izabrani ponuditelj poslovni prostor dužan je urediti i privesti ugovorenoj namjeni vlastitim sredstvima bez prava na naknadu ili s pravom naknade za uložena sredstva.

 

17. Sve informacije o oglašenom natječaju i dogovaranje razgledavanja prostora može se dobiti za vrijeme trajanja natječaja radnim danom od 8,oo do 13,oo sati na telefon 354-004.

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE POLIČNIK

 

Općinski načelnik

 

Davor Lončar

KLASA: 372-03/22-01/1

URBROJ: 2198-6-3-2-22-2

Poličnik, 27.  lipnja 2022. godine