JAVNI NATJEČAJ broj 08/22 za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Poličnik

Općinski načelnik Općine Poličnik na temelju članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne Novine 125/11, 64/15 i 112/18), članka 7. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji  poslovnih prostora Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 11/18) i članka 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj 02/18, 03/18, 15/18, 03/20, 01/21 i 15/21)  r a s p i s u j e

 

 

J A V N I   N A T J E Č A J    broj 08/22

za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Poličnik


 

1. Predmet natječaja je prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Poličnik u Školskoj Športskoj dvorani Poličnik:

       - površina prostora: ………………………………………………….. 73,00 m², a sastoji se od:

 • unutrašnji prostor (prostor za ugostiteljsku djelatnost (caffe bar): 44,75 m²,
 • spremište, ulazni prostor, predprostor WC-a za ženske goste i  WC za ženske goste, predprostor WC-a za muške goste i WC za muške goste, spremište, garderoba i WC za osoblje:   12,25 m²,
 • vanjski prostor – terasa: 16,00 m²

- opremljenost poslovnog prostora: priključak na elektroenergetsku mrežu, priključak na vodoopskrbnu mrežu, telefonski priključak, vlastiti sanitarni čvor, korištenje septičke jame u sklopu Športske dvorane.

- namjena poslovnog prostora: ----------------------------------obavljanje ugostiteljske djelatnosti

- početni  iznos zakupnine unutrašnji prostor mjesečno: ------------------------------------5 eur/ m²

- početni  iznos zakupnine vanjski  prostor mjesečno: --------------------------------------2 eur/ m²

- iznos jamčevine: ---------------------------------------------------------------------------------početna visina ukupne mjesečne zakupnine (2.388,43 kn/317,00 eura (fiksni tečaj konverzije 7,53450)

- vrijeme zakupa:------------------------------------------------------------------------10 (deset) godina

 

2. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom - uređenom stanju.

Zakupnik se obvezuje o svom trošku opremiti prostor opremom i uređajima potrebnim za obavljanje djelatnosti uz prethodnu suglasnost zakupodavca, bez prava na povrat uloženih sredstava.

Zakupnik snosi sve režijske troškove korištenja predmeta zakupa (utrošak električne energije, vode, komunalne naknade, odvoza smeća, telefona, čišćenja i održavanja poslovnog prostora, kao i ostale troškove, pristojbe i naknade u svezi sa korištenjem poslovnog prostora.

Zakupnik je dužan osigurati navedeni poslovni prostor od požara i drugih opasnosti (osnovnih opasnosti) kod osiguravajuće kuće gdje su osigurane zgrade u kojem se nalaze poslovni prostori, uz uvjet da se u ugovoru o osiguranju naznači kao osiguranika Općinu Poličnik za sve vrijeme trajanja zakupa. Troškove uplate premije osiguranja snosi zakupac.

Ne dozvoljava se davanje predmetnog poslovnog prostora u podzakup.

 

3. U natječaju mogu sudjelovanja sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete ovog natječaja i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti iz točke 1. ovog natječaja.

4. Pismena ponuda za sudjelovanje na natječaj mora sadržavati slijedeće podatke:

 • ime i prezime, odnosno naziv i adresu ponuditelja, OIB,  adresu elektroničke pošte i broj telefona radi kontakta,
 • preslik važeće osobne iskaznice i preslik domovnice,
 • preslik rješenja o upisu u registar djelatnosti iz točke 1.
 • iznos ponuđene mjesečne zakupnine,
 • izjavu ponuditelja da poslovni prostor uzima u zakup u viđenom stanju,
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, koja se uplaćuje na žiro račun Općine Poličnik IBAN: HR1724020061834500000, sa svrhom uplate „Jamčevina za poslovni prostor“, poziv na broj: 68-7722-OIB
 • potvrdu o stanju poreznog duga nadležne Porezne uprave, koja ne smije biti starija od 30 dana
 • potvrdu da na dan podnošenja ponude nema dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Općini Poličnik - potvrdu izdaje Upravni odjel za financije, proračun i nadzor, javnu nabavu i EU fondove Općine Poličnik
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, 
 • potvrdu Ministarstva obrane Republike Hrvatske (izvornik ili ovjerenu presliku), odnosno potvrdu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (izvornik ili ovjerenu presliku), ne stariju od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda, kojom se dokazuje pravo prednosti iz natječaja te status branitelja,
 • ukoliko se dokazuje pravo prednosti za članove uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dokaz o srodstvu (rodni list ili druga potvrda nadležnog tijela, u izvorniku ili preslici),
 • izjavu da ne traje zakup drugog poslovnog prostora, ovjerenu kod javnog bilježnika (za osobu koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora – članak 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji).
 • podatak o broju tekućeg računa ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čija ponuda ne bude prihvaćena ili u slučaju poništenja natječaja

 

Uvid u stanje opremljenosti poslovnog prostora pod rednim broj 1. može se izvršiti 21. prosinca 2022. u vremenu od 10,00 do 10,45 sati.

 

5. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se priznati u zakupninu, dok će se ostalim ponuditeljima jamčevina vratiti u roku od 15 dana od dana izvršenog izbora.

6. Pismene ponude za sudjelovanje u javnom natječaju predaju se u zatvorenoj koverti s naznakom „NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH  PROSTORA – NE OTVARATI“  Općina Poličnik , Dr. Franje Tuđmana 62., 23 241 Poličnik.

Krajnji rok za predaju ponuda je  02. siječnja 2023. g.

Nepotpune, nejasne i ponude pristigle poslije tog roka neće se razmatrati.

 

Javno otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 04. siječnja 2023.g. u 10,30 sati u prostorijama Općine Poličnik. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.

 

7.  Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja ispunjava opće i posebne uvjete raspisanog natječaja te uvjete utvrđene Zakonom o zakupu i  kupoprodaji poslovnog prostora i Odlukom o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Poličnik te koja uz to i ponudi i najviši iznos zakupnine.

 

8. Ponuditelji koji ostvaruju prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su sudjelovali i udovoljili uvjetima natječaja, dužni su se u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o izboru najpovoljnije ponude izjasniti žele li koristiti pravo prvenstva sklapanja ugovora o zakupu pod uvjetima najpovoljnije ponude.

 

9. Neće se uzeti u obzir ponude onih natjecatelja koji su po bilo kojoj osnovi dužnici Općine Poličnik (neplaćena komunalna naknada, komunalni doprinosi, zakupnina i sl.)

 

10. Neće se uzeti u obzir  ponude onih  natjecatelja koji su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava (potvrda Ministarstva financija).

 

Neće se uzeti u obzir ni ponude čija su dugovanja (komunalna naknada, komunalni doprinosi, zakupnina i sl.) podmirena nagodbom sa Općinom Poličnik, odnosno reprogramiranjem duga.

 

11. Natjecatelji kojih prijave nisu podnesene u roku i koje nisu potpune te oni koji ne ispunjavaju uvjete natječaja ne mogu sudjelovati u natječaju.

 

12. O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

13. Izabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu po uvjetima iz natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je pozvan na zaključenje ugovora.

 

Ugovor  o zakupu se sklapa  kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16 i 57/22) te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.

 

14. Zakupodavac zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu ili poništiti natječaj, a da pri tome nema nikakvu obvezu prema ponuditelju.

 

15. Izabrani ponuditelj poslovni prostor dužan je urediti i privesti ugovorenoj namjeni vlastitim sredstvima bez prava na naknadu ili s pravom naknade za uložena sredstva.

 

16. Sve informacije o oglašenom natječaju i dogovaranje razgledavanja prostora može se dobiti za vrijeme trajanja natječaja radnim danom od 8,oo do 13,oo sati na telefon 354-004.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE POLIČNIK

 

Općinski načelnik

Davor Lončar