JAVNI NATJEČAJ Za davanje u zakup javne površine za postavljanje privremenog objekta - kioska

Općinski načelnik  temeljem članka 9. Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata („Službeni glasnik Općine Poličnik broj 15/13) i članka 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“, broj  02/18, 03/18, 15/18, 03/20, 01/21 i 15/21),  r a s p i s u j e 

 

JAVNI NATJEČAJ

Za davanje u zakup javne površine za postavljanje privremenog objekta  - kioska

 

 1. Daje se u zakup javna površina za postavljanje privremenog objekta  - kioska u Poličniku na određeno vrijeme od pet (5) godina, u Ulici dr. Franje Tuđmana, površine  12 m²  za prodaju pekarskih i drugih proizvoda iz registrirane djelatnosti po početnoj cijeni od 1.000,00 kn, odnosno 132,72 EUR po tečaju od 1 EUR=7,5345 kn mjesečno, sa zakupninom koja se postigne nakon provedbe natječaja, točne lokacije vidljive na slici koja čini sastavnicu ovog natječaja.
 2. Ponuda na natječaj obavezno mora sadržavati:
 • presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba, presliku rješenja o upisu u sudski  registar za pravnu osobu, odnosno rješenje o upisu u registar obrtnika za fizičke osobe,
 • visinu ponuđene zakupnine,
 • dokaz o uplati jamčevine koja se uplaćuje u visini od 10%  početne visine zakupnine na žiro račun Općine Poličnik  IBAN: HR1724020061834500000, poziv na broj HR68 7722-OIB, s naznakom za  zakup za javnu površinu
 • naziv i adresu ponuđača, OIB, broj žiro računa za slučaj povrata jamčevine, te broj tel/fax
 • potvrdu  Upravnog odjela za financije, proračun i nadzor, javnu nabavu i EU fondove  Općine Poličnik  Općine Poličnik da nema dugovanja prema Općini Poličnik
 • izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete natječaja
 1. Pismene ponude za sudjelovanje u javnom natječaju predaju se u zatvorenoj koverti s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA NA NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNE  POVRŠINE“  Općina Poličnik, Dr. Franje Tuđmana 62., 23 241 Poličnik. Krajnji rok za predaju  ponuda je  19.  listopada 2022. godine do 12,00 sati.

Nepotpune, nejasne i ponude pristigle poslije tog roka neće se razmatrati. O rezultatu natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 1. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina će se priznati u zakupninu, dok će se ostalim ponuditeljima jamčevina vratiti u roku od 15 dana od dana izvršenog izbora.
 2. Javno otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 12. srpnja 2016. godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Poličnik. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.

 

 1. Troškove uređenja zakupljene javne površine  iz ovog javnog natječaja i njegovog priključenja na komunalnu infrastrukturu, električnu energiju i drugo, te pribavljanje potrebne dokumentacije snosi  zakupac.
 2. Zakupnici nabavljaju i postavljaju kiosk o svom trošku i kiosk je njihovo vlasništvo, a tip kioska  određuje se po  dogovoru s nadležnim odsjekom.
 3. Zakupljena javna površina ne može se dati u podzakup.
 4. Izabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu po uvjetima iz natječaja najkasnije u roku od 8 dana od dana konačnosti postupka, u protivnom se smatra da je odustao od zaključivanja te gubi pravo zakupa i pravo  povrata jamčevine.
 5. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava, a na trošak zakupnika kod Javnog bilježnika.
 6. Općina Poličnik zadržava pravo ne prihvatiti nijednu valjanu ponudu ili pravo poništiti natječaj, u cijelosti ili djelomično, u bilo koje vrijeme do donošenja odluke o izboru natjecatelja, bez ikakve odgovornosti prema natjecateljima, izuzev obveze na povrat uplaćene jamčevine.
 7. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Općini Poličnik, Dr. Franje Tuđmana 62.,  tel: 354-004.

                                                                                                         

Općinski načelnik

 Davor Lončar

 

KLASA: 363-02/22-15/5

URBROJ: 2198-6-2-22-2

Poličnik,  10. listopada 2022. godine