OGLAS o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 08/23

 1. Predmet prodaje je:
 1. građevinsko zemljište,  č.z. 2921 k.o. Murvica n.i., dio 825/18 s.i.  k.o. Murvica  prema  skici izmjere izrađenoj od ovlaštenog inženjera geodezije Romana Kovačevića, ing. geod. od svibnja  2023. godine,  kojem je početna vrijednost zemljišta utvrđena na temelju Procjembenog elaborata broj 03/2023  izrađena od strane stalnog sudskog vještaka Oliver Jadrijev, dipl. ing. građevinarstva od  25. siječnja 2023. godine i mišljenja zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Zadarska županije i Grada Zadra (KLASA: 364-02/23-02/10, URBROJ: 2198-07-05/1-23-2 od 08. 02. 2023. godine),
 2. građevinsko zemljište,  č.z. 1996 k.o. Murvica n.i, dio 1/4 s.i.  k.o. Murvica  prema  skici izmjere izrađenoj od ovlaštenog inženjera geodezije Romana Kovačevića, ing. geod. od  siječanj 2023. godine,  kojem je početna vrijednost zemljišta utvrđena na temelju Procjembenog elaborata broj 06/2023  izrađena od strane stalnog sudskog vještaka Oliver Jadrijev, dipl. ing. građevinarstva od  25. siječnja 2023. godine i mišljenja zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Zadarska županije i Grada Zadra (KLASA: 364-02/23-02/11, URBROJ: 2198-07-05/1-23-2 od 08. 02. 2023. godine),
 3. građevinsko zemljište,   č.z. 2123 k.o.  Murvica n.i., dio  825/56 s.i.  k.o. Murvica prema  skici izmjere izrađenoj od ovlaštenog inženjera geodezije Romana Kovačevića, ing. geod. od  travnja 2023. godine,  kojem je početna vrijednost zemljišta utvrđena na temelju Procjembenog elaborata broj 33/2023  izrađena od strane stalnog sudskog vještaka Oliver Jadrijev, dipl. ing. građevinarstva od  01. lipnja 2023. godine i mišljenja zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Zadarska županije i Grada Zadra (KLASA: 364-02/23-02/78, URBROJ: 2198-07-05/1-23-2 od 28. 06. 2023. godine),
 4. građevinsko zemljište,  dio č.z.3028/1 k.o.  Murvica n.i., dio  945/5 s.i.  k.o. Murvica  prema  skici izmjere izrađenoj od ovlaštenog inženjera geodezije Romana Kovačevića, ing. geod. od rujna 2023. godine,  kojem je početna vrijednost zemljišta utvrđena na temelju Procjembenog elaborata broj 41/2023  izrađena od strane stalnog sudskog vještaka Oliver Jadrijev, dipl. ing. građevinarstva od  07. srpnja 2023. godine i mišljenja zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Zadarska županije i Grada Zadra (KLASA: 364-02/23-02/99, URBROJ: 2198-07-05/1-23-2 od 14. 07. 2023. godine),

 

Red. Br.

Zemljišna čestica

k.o.

Površina

Početna cijena

Jamčevina

1.

č.z. 2921/1 n.i.

Dio č.z. 825/18 s.i.

Murvica

292 m²

50,16 eur/m²

 377,93 kn/m²

1.464,67 EUR

11.035,57 kn

 

2.

č.z. 1996   n.i.

dio č.z.1/4  s.i.

 

Murvica

847 m²

44,75 eur/m²

337,17 kn/m²

3.790,33 EUR

28.558,20 kn

3.

č.z.  2123 n.i.

Dio  825/56 s.i.

Murvica

152 m²

23,62  eur/m²    177,95 kn/m²

359,02 EUR

2.705,07 kn

4.

Dio č.z. 3028/1 n.i.

Dio č.z. 945/5 s.i.

Murvica

602 m²

57,69 eur/m²

434,70 eur/m²     

3.472,94 EUR

26.166,87 kn

 

 

Prodaja zemljišta  sukladno čl. 70.  stavak 5.  Odluke   o raspolaganju  i  upravljanju  nekretninama  u vlasništvu  Općine  Poličnik  („Službeni glasnik Općine  Poličnik“ broj 11/18, 13/18, 06/19, 10/21, 05/22 i 14/22)   izvršit će se po tržišnoj cijeni utvrđenoj na temelju Procjembenog elaborata izrađenog od strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke i procjenu vrijednosti nekretnine  i na temelju mišljenja Zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Zadarske županije i Grada Zadra umanjena  za 50% tržišne cijene nekretnine i to do 1.000 m². 

 

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Poličnik, na web stranici Općine Poličnik (www.opcina-policnik.hr) i u dnevnom javnom glasilu, a rok dostave ponuda je do   29. rujna  2023. godine.

Ponude će biti javno otvorene  05.  listopada  2023. godine  (četvrtak)  u 09,15 sati, u zgradi  Općine Poličnik od strane Povjerenstva za provedbu javnog natječaja gospodarenja nekretninama. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje valjane punomoći.

 

Budući vlasnik zemljišta  je dužan:

 1. platiti Općini Poličnik komunalna davanja sukladno važećem Zakonu o  komunalnom gospodarstvu i Općinskim odlukama (Odluka o komunalnom doprinosu Općine Poličnik i dr.),
 2. platiti  i druge  troškove temeljem prava vlasništva i druge zakonske – porezne troškove .

 

Natjecatelji:

- su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu kako je naveden u tablici na žiro račun Općine Poličnik, broj: IBAN: HR1724020061834500000, poziv na broj HR68 7757-OIB, s naznakom za građevinsko zemljište.

Natječaj će se provesti javnim prikupljanjem pismenih ponuda.

II. Uvjeti natječaja:

1.  Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani  država članica Europske unije.

2.  Ostale fizičke osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske i ostale uvjete iz ovog Natječaja.

3.  Natjecatelji mogu izvršiti uvid u ponuđeno zemljište i prostorno-plansku dokumentaciju  u roku za podnošenje ponude, najavom na telefon 023/354-004.

4. Zemljište će se prodati kandidatu koji prikupljanjem pismenih ponuda ponudi najvišu cijenu uz ispunjavanje svih ostalih uvjeta iz Natječaja, a potencijalni kupac će kupoprodajni ugovor zaključiti sa vlasnikom zemljišta – Općinom Poličnik. Natjecatelju za čiju ponudu se utvrdi da je najpovoljnija, uplaćena jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu zemljišta. Natjecatelju koji ne uspije u natječaju, uplaćena će se jamčevina, bez prava na obračun kamata, vratiti u roku od 15 dana od dana okončanja postupka.

5. Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

6. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvećom ponuđenom cijenom, uz udovoljavanje i ostalim uvjetima iz ovog natječaja. U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim  ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

6. Prvi najbolji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat  jamčevine. Ako izabrani natjecatelj ne zaključi ugovor u predviđenom roku, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

7. Kupoprodajna cijena plaća se u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajna cijena može se platiti u tri obroka ako je to ponuditelj stavio kao način plaćanja i to na sljedeći način: 50% kupoprodajne cijene se uplaćuje odmah, ostalo u najviše 2 (dva) obroka, s obvezom plaćanja rata unutra 4 (četiri)  do 6 (šest) mjeseci od dana potpisa kupoprodajnog ugovora, a bez plaćanja kamata ukoliko kupac pravovremeno plati svaki obrok.

8. Izabrani kupac se obvezuje pridržavati uvjeta iz Prostornog plana uređenja Općine Poličnik.  Kupac zemljišta pod točkom broj 3. snosi troškove  parcelacije.

9. Neizvršenje plaćanja kupoprodajne cijene u predviđenom roku, ima za sankciju raskid ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta, bez obzira na upis u posjed i uknjižbu u zemljišne knjige, uz pravo Općine Poličnik da zadrži iznos uplaćene jamčevine i 10 % ukupne kupoprodajne cijene utvrđene ugovorom.

10. U slučaju da su na javnom natječaju dva ili više ponuditelja prednost ima ponuditelj koji dokaže da predmetnu nekretninu drži u mirnom i poštenom posjedu neprekinuto 40 godina. Mirni i pošteni posjed ponuditelj dokazuje ovjerenom izjavom, ovjerenom izjavom dvaju svjedoka te popisnim listom Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Zadar u kojem je upisan. – čl. 70. stavak 2. Odluke   o raspolaganju  i  upravljanju  nekretninama  u vlasništvu  Općine  Poličnik  („Službeni glasnik Općine  Poličnik“ broj 11/18, 13/18, 06/19,  10/21, 05/22 i 14/22)   

 

OPĆI  UVJETI

11. Ponuda mora sadržavati:

 

 1. dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza - OIB, dokaz o prebivalištu,  preslik važeće osobne  iskaznice, dokaz o državljanstvu,
 2. oznaku nekretnine,
 3. obvezujuću ponudu  cijene  koja ne može biti manja od početne cijene te naveden način plaćanja kupoprodajne cijene,
 4. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
 5. podatak o broju tekućeg računa ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čija ponuda ne bude prihvaćena ili u slučaju poništenja natječaja
 6. ovjerena izjava ponuditelja
 7. ovjerene izjave 2 svjedoka
 8. popisni list

 

Ponude se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Poličnik,  Dr. Franje Tuđmana 62., 23241 Poličnik, s naznakom „NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ BR. 08/23“. Dan  predaje ponude smatra se dan predaje ponude u Općinu Poličnik na protokol, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom. Ponude dostavljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, neuredne, nepotpune ili na drugi način neprihvatljive ponude neće se razmatrati. Općina Poličnik zadržava pravo ne prihvatiti nijednu valjanu ponudu ili prihvatiti samo neke od ponuda i pravo poništiti natječaj, u cijelosti ili djelomično, u bilo koje vrijeme do donošenja odluke o izboru natjecatelja, bez ikakve odgovornosti prema natjecateljima, izuzev obveze na povrat uplaćene jamčevine.

Prodaja se vrši  prema načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje naknadne prigovore kupca.

Na odnose koji nisu uređeni ovim Natječajem primjenjuje se Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Poličnik te drugi propisi meritorni za raspolaganje nekretninama.

 

Općinski načelnik

Davor Lončar