O G L A S za prijam u službu namještenika/ce na određeno vrijeme u Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti Općine Poličnik

O G L A S za prijam u službu namještenika/ce na određeno vrijeme u Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti Općine Poličnik


GERONTODOMAĆICA

 

- 1 izvršiteljica – na određeno vrijeme, za obavljanje privremenih poslova u trajanju od

                             6 mjeseci, uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci.

 

Opis poslova:

 • dostava namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • ostale usluge prehrane,
 • dostava obroka,
 • pospremanje stana, čišćenje prostorija,
 • pranje i glačanje rublja,
 • pomoć pri kupanju,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni i osobnom izgledu,
 • posredovanje između osobe i institucija društva ( npr. prijevoz do liječnika i sl.)
 • razgovori i druženja sl.
 • razgovori i druženja u svrhu prevladavanja usamljenosti, ostale usluge posredovanja i druženja s korisnicima

 

Uvjeti:

 • završena osnova škola (NKV),
 • da ne boluje od kroničnih, zaraznih i duševnih bolesti,
 • da se protiv nje ne vodi istražni ili kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo,
 • vozačka dozvola B kategorije

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa i to:
–    kratak životopis
–    preslika osobne iskaznice,
–    preslika  svjedodžbe o završenom školovanju,
–    preslika  vozačke dozvole,
–   Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne stariji od šest mjeseci,
–    ispis radnog iskustva  (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne starije od šest mjeseci.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od dana objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ovaj Oglas objaviti će se na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Općine Poličnik i  internetskoj stranici Općine Poličnik www.opcina-policnik.hr.

Na istoj web-stranici Općine Poličnik, naknadno će se objaviti opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava te vrijeme obavljanja prethodne provjere sposobnosti kandidata / kandidatkinja najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu OPĆINA POLIČNIK, Ulica dr. Franje Tuđmana 62, 23 241 Poličnik, u roku od osam dana od dana objave Oglasa na stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Zadar, s naznakom: „Oglas za prijem djelatnika za Program pomoći i njege u kući, za poslove Gerontodomaćice“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Pročelnica Upravnog odjela za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti donijet će Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata, najkasnije u roku od šezdeset dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 

Pročelnica

Marina Lučić, dipl.iur.