O G L A S za prijam u službu službenika/ce na određeno vrijeme u Zajednički upravni odjel za komunalno redarstvo - Poljoprivredni redar

Na temelju Pravilnika o unutarnjem redu Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 08/24 i 09/24)  privremeni pročelnik Zajedničkog upravnog odjela za komunalno redarstvo  r a s p i s u j e


O G L A S

za prijam u službu službenika/ce na određeno vrijeme u

Zajednički upravni odjel za komunalno redarstvo

 

 

 • Viši referent  - Poljoprivredni redar  
 •  1 izvršitelj – na određeno vrijeme  u trajanju od 6 mjeseci, uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci u  Zajedničkom upravnom odjelu za redarstvo Općine Poličnik, Općine Novigrad, Općine Posedarje, Opine Ražanac, Općine Jasenice i Općine Starigrad 

 

 

Opis poslova:

 

 • Provodi  nadzor nad provođenjem agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i općinskim odlukama te nad  provedbom  općinskih odluka o komunalnom  redu vezano uz  uređenje naselja i  korištenje javnih zelenih površina
 • Kontrolira obradu poljoprivrednog zemljišta, odnosno poduzima mjere radi sprečavanja njegove zakorovljenosti, nadzire provođenje mjera ustanovljenih radi zaštite od erozije,  provođenje zabrane odnosno obveze uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području,   provođenje mjera radi suzbijanja biljnih bolesti i štetočina, te  vrši nadzor nad adekvatnim korištenjem i uništavanjem biljnih otpadaka, kontrolira održavanje živica i međa, poljskih putova, uređivanje i održavanje kanala, sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica, sadnju i održavanje vjetrobranskih pojasa te provodi druge mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina. Kontrolira obavljanje radova na području općina vezano uz  uređenje naselja i javne zelene površine, naređuje obavljanje adekvatnih radova ako utvrdi da se oni ne  obavljaju ili se obavljaju nepravilno ili nezakonito
 • Vodi propisane očevidnike i sastavlja izvješća o izvršenim radovima, samostalno donosi rješenja o izvršenju propisa, izriče mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnog postupka, te poduzima druge radnje i mjere za koje je ovlašten.
 • Prati pozive i natječaje za dostavu projektnih prijedloga koji se kandidiraju za financiranje/sufinanciranje iz EU fondova ili drugih izvora te obavještava pročelnika i nadležne upravne odjele, predlaže mogućnosti za korištenje istih, ispunjava projektne prijave, sudjeluje u pripremi dokumentacije za realizaciju međunarodnih i drugih projekata od interesa za općine, vodi evidenciju projekata, pruža stručnu pomoć i sudjeluje u pripremi projekata iz djelokruga drugih odjela.
 • Sudjeluje u provođenju programa raspolaganja i korištenja poljoprivrednog zemljišta te programima razvitka i obnove poljoprivrede. Obavlja poslove u svezi zaštite od elementarnih nepogoda. Obavlja stručne poslove iz područja šumarstva, lova, ribolova i vodoprivrede. Prati i analizira stanje u djelatnostima iz nadležnosti upravnog odjela te sudjeluje u izradi potrebnih analiza i izvješća. Prati zakonske propise i sudjeluje u izradi akata iz svog djelokruga rada. Stručno komunicira izvan odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija.
 • Obavlja ostale poslove po nalogu pročelnika.

 

 

Uvjeti:

 • Sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij poljoprivrednog, pravnog ili ekonomskog smjera,
 •  najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 •  položen vozački ispit B kategorije
 •  te položen državni ispit.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa i to:
–    kratak životopis
–    preslika osobne iskaznice,
–    preslika  svjedodžbe o završenom školovanju,
–   uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne stariji od šest mjeseci,

- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata kojom potvrđuje, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11,  04/18 i 112/19).

–    ispis radnog iskustva  (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne starije od šest mjeseci.

-dokaz o položenom  vozačkog ispitu B kategorije

-dokaz o položenom državnom stručnom ispitu

Natjecati se mogu i kandidati / kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da kandidat / kandidatkinja koji bude primljen/a, ispit položi u zakonskom roku.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru.

Službenik/službenica se prima u radni odnos uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od dana objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ovaj Oglas objaviti će se na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Općine Poličnik i  internetskoj stranici Općine Poličnik www.opcina-policnik.hr.

Na istoj web-stranici Općine Poličnik, naknadno će se objaviti opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava te vrijeme obavljanja prethodne provjere sposobnosti kandidata / kandidatkinja najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu OPĆINA POLIČNIK, Ulica dr. Franje Tuđmana 62, 23 241 Poličnik, u roku od osam dana od dana objave Oglasa na stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Zadar, s naznakom: „Oglas za prijem  u službu -  Poljoprivredni redar“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Privremeni pročelnik Zajedničkog upravnog odjela za komunalno redarstvo donijet će Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata, najkasnije u roku od šezdeset dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

 Privremeni pročelnik

Jurica Brala, bacc.oec.