O G L A S za prijam u službu službenika/ce na određeno vrijeme u Zajednički upravni odjel za komunalno redarstvo - Pomorski  redar

Na temelju Pravilnika o unutarnjem redu Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 08/24 i 09/24)  privremeni pročelnik Zajedničkog upravnog odjela za komunalno redarstvo  r a s p i s u j e


O G L A S

za prijam u službu službenika/ce na određeno vrijeme u

Zajednički upravni odjel za komunalno redarstvo 

 

 

 

 • Viši referent – Pomorski  redar,
 •  1 izvršitelj – na određeno vrijeme  u trajanju od 6 mjeseci, uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci  u  Zajedničkom upravnom odjelu za redarstvo Općine Poličnik, Općine Novigrad, Općine Posedarje, Opine Ražanac, Općine Jasenice i Općine Starigrad 

 

Opis poslova:

 

 • Provodi nadzor nad provedbom odluke o redu na pomorskom dobru u općoj upotrebi i drugih propisa kojima se uređuje održavanje reda na pomorskom dobru te propisa koje je po zakonu dužan nadzirati
 • Provodi mjere za održavanje reda na pomorskom dobru u općoj upotrebi, nadzor nad pomorskim dobrom u općoj upotrebi radi utvrđenja nezakonitog građenja ili drugog oštećenja pomorskog dobra ili nezakonite radnje te obavještavanje nadležnog tijela o nezakonitim radnjama.
 • Vodi propisane očevidnike i sastavlja izvješća o izvršenim radovima, samostalno donosi rješenja o izvršenju propisa, izriče mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnog postupka, te poduzima druge radnje i mjere za koje je ovlašten.
 • Obavlja druge poslove određene odlukom o redu na pomorskom dobru i propisima kojima se uređuje održavanje reda na pomorskom dobru u općoj upotrebi, pripremanje dopisa, odgovora, te upućivanje i prosljeđivanje prijava nadležnim tijelima.
 • Prati pozive i natječaje za dostavu projektnih prijedloga koji se kandidiraju za financiranje/sufinanciranje iz EU fondova ili drugih izvora te obavještava pročelnika i nadležne upravne odjele, predlaže mogućnosti za korištenje istih, ispunjava projektne prijave, sudjeluje u pripremi dokumentacije za realizaciju međunarodnih i drugih projekata od interesa za općine, vodi evidenciju projekata, pruža stručnu pomoć i sudjeluje u pripremi projekata iz djelokruga drugih odjela.
 • Obavlja ostale poslove po nalogu pročelnika.

 

Uvjeti:

 • sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij pomorskog, pravnog ili ekonomskog smjera,
 • ovlaštenje za obavljanje poslova nadzora pomorskog dobra u općoj uporabi
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen vozački ispit B kategorije
 • te položen državni ispit.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa i to:
–    kratak životopis
–    preslika osobne iskaznice,
–    preslika  svjedodžbe o završenom školovanju,
–   Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne stariji od šest mjeseci,

- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata kojom potvrđuje, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11,  04/18 i 112/19).

–    ispis radnog iskustva  (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne starije od šest mjeseci.

-dokaz o položenom  vozačkog ispitu B kategorije

-Dokaz o položenom državnom stručnom ispitu

Natjecati se mogu i kandidati / kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da kandidat / kandidatkinja koji bude primljen/a, ispit položi u zakonskom roku.

 

Natjecati se mogu i kandidati / kandidatkinje koji nemaju ovlaštenje za obavljanje poslova nadzora pomorskog dobra u općoj uporabi   uz obvezu da kandidat / kandidatkinja koji bude primljen/a, ovlaštenje pridobije   u zakonskom roku.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru.

Službenik/službenica se prima u radni odnos uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od dana objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ovaj Oglas objaviti će se na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Općine Poličnik i  internetskoj stranici Općine Poličnik www.opcina-policnik.hr.

Na istoj web-stranici Općine Poličnik, naknadno će se objaviti opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava te vrijeme obavljanja prethodne provjere sposobnosti kandidata / kandidatkinja najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu OPĆINA POLIČNIK, Ulica dr. Franje Tuđmana 62, 23 241 Poličnik, u roku od osam dana od dana objave Oglasa na stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Zadar, s naznakom: „Oglas za prijem  u službu -   pomorski redar “.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Privremeni pročelnik Zajedničkog upravnog odjela za komunalno redarstvo donijet će Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata, najkasnije u roku od šezdeset dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Privremeni pročelnik

Jurica Brala, bacc. oec.