OGLAS o javnom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Poličnik broj 11/23

Općinski načelnik Općine Poličnik temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne  novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12,  152/14, 81/15 i 94/17) članaka 14, 15. i 16. Odluke         o raspolaganju  i  upravljanju  nekretninama  u vlasništvu  Općine  Poličnik  („Službeni glasnik Općine  Poličnik“ broj 11/18, 13/18, 06/19, 10/21, 05/22 i 14/22) i članka 52. Statuta Općine Poličnik  („Službeni glasnik Općine Poličnik“,  broj 02/18, 03/18, 15/18, 03/20, 01/21 i 15/21),  r a s p i s u j e  

 

O G L A S

o javnom natječaju za prodaju   

građevinskog zemljišta u vlasništvu  Općine Poličnik broj 11/23

 

 

  1. Predmet prodaje su:

 građevinska zemljišta u Gospodarskoj zoni „Murvica jug“, upisane u zemljišno-knjižni uložak broj 736  k.o. Murvica, namjena zemljišta  sukladno DPU Gospodarske zone Murvica Jug („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 05/07, 02/10, 13/11, 07/12, 04/13, 06/13 i 10/20) i to:

 

 

Red. br.

Zemljišna čestica

Oznaka

Početna cijena

k.o.

Površina

Jamčevina

1.

dio č.z. 945/63 s.i.

3509/1 n.i.

Tijelo A,B,C,D,E,F,G,H,I,S,A

51,95 EUR/m2

391,41 kn/m2, odnosno

Murvica

10062 m²

52.272,09 EUR odnosno

393.844,06 kn

2.

dio č.z. 945/63 s.i.

3509/1 n.i.

Tijelo

S,I,J,P,R,S

51,95 EUR/m2

391,41 kn/m2, odnosno

Murvica

10061 m²

52.266,90 EUR odnosno

393.804,96 kn

3.

dio č.z. 945/63 s.i.

3509/1 n.i.

Tijelo

P,J,K,L,M,N,O,P

51,95 EUR/m2

391,41 kn/m2, odnosno

Murvica

10061 m²

52.266,90 EUR odnosno

393.804,96 kn

 

kojem je početna vrijednost zemljišta utvrđena na  temelju Procjembenog elaborata broj 23/2022  izrađena od strane stalnog sudskog  vještaka Olivera Jadrijev, dipl. ing. građ. od 09. 06. 2022. i mišljenja zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Zadarska županije i Grada Zadra (KLASA: 364-02/22-02/88, URBROJ: 2198-07/05/1-22-3 od 15.06.2022. godine) i  na  temelju Procjembenog elaborata broj 24/2022  izrađena od strane stalnog sudskog  vještaka Olivera Jadrijev, dipl. ing. građ. od 09. 06. 2022. i mišljenja zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Zadarska županije i Grada Zadra (KLASA: 364-02/22-02/87, URBROJ: 2198-07/05/1-22-3 od 15.06.2022. godine), prema skici izmjera  izrađenih od strane Ureda ovlaštenog geodezije Romano Kovačević, ing. geod.  Romano Kovačević, rujan  2023. godine.


Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Poličnik, na web stranici Općine Poličnik (www.opcina-policnik.hr) i u dnevnom javnom glasilu, a rok dostave ponuda je do  27. studenog 2023. godine.


Ponude će biti javno otvorene  29.  studenog  2023. godine  (srijeda)  u 10,00 sati, u zgradi   Općine Poličnik, Dr. Franje Tuđmana 62., 23 241 Poličnik, od strane Povjerenstva za provedbu javnog natječaja gospodarenja nekretninama. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje valjane punomoći.


Budući vlasnik zemljišta  je dužan:

  1. platiti Općini Poličnik komunalna davanja sukladno važećem Zakonu o  komunalnom gospodarstvu i Općinskim odlukama (Odluka o komunalnom doprinosu Općine Poličnik i dr.),
  2. platiti  i druge  troškove temeljem prava vlasništva i druge zakonske – porezne troškove .

 

Natjecatelji:

- su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu kako je naveden u tablici na žiro račun Općine Poličnik, broj: IBAN: HR1724020061834500000, poziv na broj 68 7757 OIB, s naznakom za  građevinsko zemljište i to posebno za svaku građevinsku parcelu ako ponuditelj stavlja ponude za više parcela.

Natječaj će se provesti javnim prikupljanjem pismenih ponuda.


II. Uvjeti natječaja:

1. Pravo podnošenja pisane ponude:

-   imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti, državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

2. Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske i ostale uvjete iz ovog Natječaja.

3. Natjecatelji mogu izvršiti uvid u ponuđeno zemljište i prostorno-plansku dokumentaciju  u roku za podnošenje ponude, radnim danom najavom na telefon 023/354-004  - Općina Poličnik.

4. Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

5. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvećom ponuđenom cijenom uz udovoljavanje i ostalim uvjetima iz ovog natječaja. U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu. Općina Poličnik može ponuditelju, čija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija, ponuditi drugu građevinsku parcelu koja je predmet javnog natječaja, ukoliko za istu nije bilo ponuda, i to po iznosu najviše ponuđene cijene u natječaju.

6. Prvi najbolji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat  jamčevine. Ako izabrani natjecatelj ne zaključi ugovor u predviđenom roku, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

7. Kupoprodajna cijena plaća se u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Kupoprodajna cijena može se platiti i obročno, u tri obroka ako je to ponuditelj stavio u ponudi  kao način plaćanja i to na sljedeći način: 50% kupoprodajne cijene se uplaćuje u roku od 30 dana od dana  potpisa Ugovora, ostalo u najviše 2 (dva) obroka, s obvezom plaćanja rata unutra 4 (četiri) mjeseca od dana potpisa kupoprodajnog ugovora, a bez plaćanja kamata ukoliko kupac pravovremeno plati svaki obrok.  Neplaćanje kupoprodajne cijene u predviđenom roku ima za sankciju raskid ugovora o kupoprodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta uz pravo Općine Poličnik da zadrži iznos uplaćene jamčevine.

8. Osobe koje kupe neizgrađeno građevinsko zemljište za  poslovnu namjenu, isto ne mogu prodati bez uporabne dozvole za izgrađeni objekt.

U slučaju da kupac želi trećim osobama otuđiti kupljenu nekretninu u roku od 10 godina od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji i bez izgrađenog objekta, tijelo koje raspolaže nekretninama  dati će suglasnost na navedeni zahtjev kupca nekretnine pod uvjetom da kupac u korist Općine Poličnik uplati sredstva u iznosu od 10 % ugovorene kupoprodajne cijene i iznos plaćene jamčevine, a koja sredstva predstavljaju naknadu štete prodavatelju zbog neispunjenja ugovornih obveza od strane kupca.

9. Izabrani ponuditelj je dužan u roku od 90 dana od dana potpisa Ugovora o kupoprodaji očistiti na svoj trošak parcelu od raslinja i održavati je u urednom stanju.

10. Izabrani ponuditelj se obvezuje pridržavati uvjeta iz važećeg Prostornog plana uređenja Općine Poličnik i DPU-a  Gospodarske zone Murvica Jug („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 05/07, 02/10, 13/11, 07/12, 04/13, 06/13 i 10/20) i u postupku ishođenja dozvola za gradnju objekta. 

11. Kupac snosi troškove provedbe parcelacije ukoliko kupuje  jednu  ili dvije parcele.

12.. Kupac stječe pravo uknjižbe nekretnine u svoj posjed i vlasništvo zaključivanjem kupoprodajnog ugovora i aneksa kupoprodajnog ugovora kod provedbe postupka parcelacije nekretnine i plaćanjem ponuđene kupoprodajne cijene.


OPĆI  UVJETI

13. Ponuda  mora sadržavati:

  1. dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju: pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti, uz dostavu odgovarajućih dokaza - OIB, dokaz o sjedištu ponuditelja, presliku važeće osobne iskaznice, dokaz o državljanstvu,  ukoliko je ponuditelj fizička osoba, odnosno presliku obrtnice ukoliko se radi o obrtniku, odnosno presliku akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o registraciji ili izvadak iz registra, a za državljane i pravne osobe iz država članica EU-a za to odgovarajući dokaz,
  2. oznaku nekretnine,
  3. obvezujuću ponudu cijene  izraženu po m²  koja ne može biti manja od početne cijene te naveden način plaćanja kupoprodajne cijene,
  4. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
  5. podatak o broju tekućeg računa ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čija ponuda ne bude prihvaćena ili u slučaju poništenja natječaja. 
  6.     

Ponude se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Poličnik,  Dr. Franje Tuđmana 62., 23241 Poličnik, s naznakom „NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ BR. 11/23“. Dan  predaje ponude smatra se dan predaje ponude u Općinu Poličnik na protokol, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom. Ponude dostavljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, neuredne, nepotpune ili na drugi način neprihvatljive ponude neće se razmatrati.


Općina Poličnik zadržava pravo ne prihvatiti nijednu valjanu ponudu ili prihvatiti samo neke od ponuda i pravo poništiti natječaj, u cijelosti ili djelomično, u bilo koje vrijeme do donošenja odluke o izboru natjecatelja, bez ikakve odgovornosti prema natjecateljima, izuzev obveze na povrat uplaćene jamčevine.


Prodaja se vrši  prema načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje naknadne prigovore kupca.

Na odnose koji nisu uređeni ovim Natječajem primjenjuje se Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Poličnik te drugi propisi meritorni za raspolaganje nekretninama.

 

Općinski načelnik

Davor Lončar


KLASA: 944-18/23-01/10

URBROJ: 2198-6-2-23-2

Poličnik,  16.  studenog  2023. godine