OGLAS za prijam u službu službenika/ice na određeno vrijeme u Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti Općine Poličnik

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i Pravilnika o unutarnjem redu Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj 22/20 i 15/21) pročelnica Upravnog odjela za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti Općine Poličnik    raspisuje


OGLAS


za prijam u službu službenika/ice na određeno vrijeme u Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti Općine PoličnikREFERENT -  DAKTILOGRAF (radi obavljanja poslova za potrebe katastarske izmjere i obnove zemljišne knjige za k.o. Poličnik, k.o. Murvica i k.o. Briševo)


1 izvršitelj/ica


Oglas se objavljuje za prijam službenika/službenice na određeno vrijeme, radi obavljanja privremenih poslova, u razdoblju od 6 mjeseci i može se produžiti za još 6 mjeseci.

1.  Opći uvjeti za prijam: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.


2.   Posebni uvjeti za prijam:

- srednja stručna sprema upravne,  ekonomske ili druge odgovarajuće struke,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu,

 - položen državni stručni ispit.


3. Službenik/službenica se prima u radni odnos uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.


4.  Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa dužni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz pisanog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljena na web stranici Općine Poličnik www.opcina-policnik.hr i na oglasnoj ploči Općine Poličnik, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.


5.  Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo te priložiti i dokaz o nezaposlenosti i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


6.  U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).


7.  Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru, objavljeni su na službenoj web stranici Općine Poličnik www.opcina-policnik.hr.


8.  Uz vlastoručno potpisanu prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

- životopis;

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice);

- dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe, diplome);

- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);

- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika uvjerenja odnosno svjedodžbe);

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – ne stariji od šest mjeseci;

- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata kojom potvrđuje, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11,  04/18 i 112/19).


9.   Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru.


10. Pravo podnošenja prijave imaju i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit. U slučaju prijma u službu i rasporeda na radno mjesto, kandidat je obvezan položiti ispit u roku od godine dana od dana prijma u službu.


11.   Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će o tome biti obaviještena pisanim putem.


12.  Prijave na oglas podnose se na adresu OPĆINA POLIČNIK, Ulica dr. Franje Tuđmana 62, 23 241 Poličnik, u roku od osam dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Zadar, s naznakom: „Oglas za prijam u službu – Daktilograf“.


13.  Pročelnica upravnog odjela za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti Općine Poličnik donosi Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata, najkasnije u roku od šezdeset dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 

PROČELNICA

Marina  Lučić, dipl. iur.