Obavijest o pripremnim radovima na izmjeri katastarskih općina Dračevac i Suhovare

Državna geodetska uprava je provela postupak javne nabave u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Poličnik za k.o. Dračevac Ninski i dio k.o. Suhovare, te je sklopila Ugovor o javnoj nabavi usluga sa tvrtkom GEODETSKI ZAVOD RIJEKA d.o.o.


Sukladno tomu, započeli su radovi na projektu provođenja katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu na našim katastarskim općinama. Konkretno, provode se radovi na uspostavljanju dopunskog polja stalnih točaka geodetske osnove.


O daljnjim koracima i tijeku provedbe projekta obavijestit ćemo vas pravovremeno.