Zaključak-isplata financijskih sredstava učenicima srednjih škola sa područja Općine Poličnik

Općinski načelnik temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 52. Statuta Općine Poličnik (“Službeni glasnik Općine Poličnik” 02/18, 03/18, 15/18, 3/20, 01/21 i 15/21), donosi,

 

 ZAKLJUČAK


Članak 1. 

Odobrava se isplata financijskih sredstava učenicima srednjih škola sa područja Općine Poličnik koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj godini 2022./2023.

 

Članak 2.

Učenici koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj godini 2022./2023. ostvaruju pravo na isplatu financijskih sredstava u iznosu od 500,00 kuna mjesečno, počevši od rujna 2022. godine do lipnja 2023. godine (uključujući i lipanj).

 

Članak 3.

Nakon provedenog Javnog poziva za dodjelu financijske pomoći za deficitarna zanimanja učenicima u školskoj godini 2022./23., učenici koji su stekli pravo na financijsku pomoć, biti će obaviješteni i sa Općinom Poličnik će potpisati ugovor.

 

Članak 4.

Financijska sredstva iz čl. 1. ovog zaključka isplatit će se iz proračuna Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik 15/21“), pozicija R 044, konto 372150.

 

Članak 5.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Poličnik.

 

 

Općinski načelnik

 Davor Lončar