IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU VIII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE POLIČNIK

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU VIII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE POLIČNIK


U postupku izrade VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine POličnik, provedena je javna rasprava u razdoblju od 06. travnja 2022. do 20. travnja 2022. godine u trajanju od 15 dana. Uvid u Prijedlog plana mogle su izvršiti sve zainteresirane osobe u zgradi Centra za razvoj i edukaciju Poličnik, Grabi 26, Poslovna zona Grabi, 23241 Poličnik, radnim danom od 9.00 do 11.00 sati i od 11.30 do 14.00 sati za vrijeme trajanja javne rasprave.


Javna rasprava objavljena je u Zadarskom listu od 26. ožujka 2022. godine, na mrežnim sttranicama Općine POličnik i na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Objave u glasilima dane su u privitku ovog izvješća.


Obavijest o javnoj raspravi upućena je nadležnim tijelima i osobama iz članka 97. Zakona o prostornom uređenju („NN“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) prema sljedećem popisu:

1. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb,

2. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,

3. Ministarstvo poljoprivrede, uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000 Zagreb, 10000 Zagreb,

4. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,

5. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,

6. Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, Brne Krnarutića 13/1, 23000 Zadar,

7. Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, konzervatorski odjel u Zadru, I. Smiljanića 3, 23000 Zadar,

8. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Zadar, Andrije Hebranga 11/c, 23000 Zadar,

9. Ministarstvo obrane, Zrakoplovna baza Zemunik, 23222 Zemunik,

10. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Zadar, Andrije Hebranga 11c, 23000 Zadar,

11. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,

12. HAKOM , Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

13. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10 000 Zagreb,

14. Hrvatske ceste, Ispostava Zadar, Stube Narodnog lista bb, 23000 Zadar,

15. Županijska uprava za ceste , Zrinsko-Frankopanska 10/2, 23000 Zadar,

16. Hrvatske autoceste, Širolina 4 , 10000 Zagreb,

17. HŽ infrastruktura, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb,

18. Hrvatske vode, Vodno gospodarstveni odjel za vodno područje Dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21000 Split,

19. Hrvatske šume, UŠP Split, Šumarija Zadar, Vjekoslava Maštrovića 12, 23000 Zadar,

20. HOPS d.o.o Prijenosno područje Split, Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split,

21. HEP, distribucija d.o.o DP Elektra Zadar, Ul. Kralja Dmitra Zvonimira br. 8, 23000 Zadar,

22. Općina Zemunik Donji, D. Zemunik ulica I 16, 23222, Zemunik Donji,

23. Vodovod Zadar, Špire Brusine 17, 23000 Zadar 3

24. Hrvatska pošta, Središte pošte Zadar, Zrinsko-Frankopanska 10/2, 23000 Zadar

25. EVN Croatia plin d.o.o., Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb

26. Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Braće Vranjana 11, 23000 Zadar

27. Odvodnja d.o.o., Zadar, Hrvatskog sabora 2D, 23000 Zadar

28. Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar,

29. Grad Nin, Višeslavov trg 1, 23232 Nin,

30. Grad Benkovac, Šetalište kneza Branimira 1, 23420 Benkovac,

31. Općina Ražanac, Ražanac XVII, 23248 Ražanac,

32. Općina Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, 23235 Vrsi,

33. Općina Posedarje, Trg Martina Posedarskog 1, 23242 Posedarje, i dodatno

34. Odvodnja d.o.o. Poličnik, F.Tuđmana 62, 23241 Poličnik


Za vrijeme trajanja javne rasprave, 14. travnja 2022. godine u prostorijama Centra za razvoj i edukaciju Poličnik, Grabi 26, Poslovna zona Grabi, 23241 Poličnik s početkom u 10.00 sati, održano je javno izlaganje. Zapisnik s javnog izlaganja je dan u privitku ovog Izvješća.


Tijekom javne rasprave zaprimljeno je 162 primjedbe na Prijedlog plana pisanim putem i jedna primjedba upisana u knjizi primjedbi na Prijedlog plana.


Od obaviještenih tijela s javnim ovlastima zaprimljeno je osam (8) mišljenja, odnosno dopisa. Od tih su tri (3) pozitivna mišljenja da je prijedlog u skladu s ranije dostavljenim zahtjevima (HAKOM, Ministarstvo obrane i Hrvatske vode) tri (3) zahtjev za dopunu Plana (Županijska uprava za ceste, HŽ Infrastruktura i HOPS), jedno (1) ponovno upućivanje zahtjeva za izradu plana prema članku 90. Zakona (HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o.-Elektra Zadar) i dopis Ministarstva poljoprivrede prema Hrvatskim šumama. Ostala mišljenja nisu zaprimljena u zadanom roku. Potvrda o dostavi obavijesti priložene su u privitku ovog izvješća.