Izvješće sa ponovljene javne rasprave IiD PPU OP

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša na 
temelju članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19, 98/19) donosi


IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI
PRIJEDLOGA VIII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 
OPĆINE POLIČNIK 
ODRŽANOJ OD 30.06.2022. DO 07.07.2022


IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU VIII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE POLIČNIK


U postupku izrade VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Poličnik, provedena je ponovna javna rasprava u razdoblju od 30. lipnja 2022. do 07. srpnja 2022. godine u trajanju od 8 dana. Uvid u ponovni Prijedlog plana mogle su izvršiti sve zainteresirane osobe u zgradi Centra za razvoj i edukaciju Poličnik, Grabi 26, Poslovna zona Grabi, 23241 Poličnik, radnim danom od 9.00 do 11.00 sati i od 11.30 do 14.00 sati za vrijeme trajanja javne rasprave.


Javna rasprava objavljena je u Zadarskom listu od 22. lipnja 2022. godine, na mrežnim stranicama Općine Poličnik i na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Objave u glasilima dane su u privitku ovog izvješća.


Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi upućena je nadležnim tijelima i osobama iz članka 97. Zakona o prostornom uređenju („NN“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) prema sljedećem popisu:


1. Županijska uprava za ceste Zadarske županije, Zrinsko-Frankopanska 10/2, 23000 Zadar,

2. HŽ infrastruktura, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb,

3. HOPS d.o.o Prijenosno područje Split, Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split, 4. Vodovod Zadar, Špire Brusine 17, 23000 Zadar


Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave, 06. srpnja 2022. godine u prostorijama Centra za razvoj i edukaciju Poličnik, Grabi 26, Poslovna zona Grabi, 23241 Poličnik s početkom u 10.00 sati, održano je javno izlaganje. Zapisnik s javnog izlaganja je dan u privitku ovog Izvješća.


Tijekom ponovne javne rasprave zaprimljeno je 19 primjedbi na ponovni Prijedlog plana pisanim putem, u knjizi primjedbi nije bilo primjedbi na Prijedlog plana.


Od obaviještenih tijela s javnim ovlastima zaprimljeno je jedno (1) pozitivno mišljenje od HŽ Infrastrukture tj da je ponovni prijedlog u skladu s ranije dostavljenim zahtjevima HŽ Infrastruktura. Jedno mišljenje je primljeno izvan roka od HOPS-a (pozitivno izvješće). Potvrda o dostavi obavijesti priložene su u privitku ovog izvješća.