Savjetovanje s javnošću - Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

21.listopada 2022.


Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

O B R A Z L O Ž E NJ E nacrta Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  na području Općine Poličnik.


 Temeljem članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javne usluge koja sadrži:

 1. kriterije obračuna količine miješanog komunalnog otpada
 2. standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada
 3. najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima
 4. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu
 5. područje pružanja javne usluge
 6. iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena
 7. odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada
 8. odredbe o načinu pojedinačnog korištenje javne usluge
 9. odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika. Temeljem stavka 4. istog članka, o odluci iz stavka 1. potrebno je provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana.
 10. odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge
 11. način određivanja udjela korisnika usluge u slučaju kad su korisnici usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima
 12. odredbe o ugovornoj kazni i
 13. opće uvjete ugovora s korisnicima.

 Temeljem članka 66. stavka 4. Zakona o gospodarenju otpadom, o odluci iz stavka 1. potrebno je provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana.

 Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes stanovništva i pravnih osoba.

UO za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Poličnik izradio je nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Poličnik temeljem predloška društva Čistoća d.o.o. (u daljnjem tekstu: Odluka).


 S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Poličnik uključi u pripremu konačnog nacrta Odluke provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Na taj se način želi upoznati javnost s nacrtom Odluke, te pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Odluke te u konačnosti ugrađeno u odredbe Odluke.


 Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom  20. 11.2022. godine

 Mišljenja, primjedbe, prijedlozi mogu se dostaviti putem Obrasca sudjelovanja javnosti ili direktno na adresu e-pošte:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., s naznakom „savjetovanje s javnošću“