Obavijest o Ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Poličnik kao Nositelj izrade, na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ( ''Narodne novine'' broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), članka 61. Statuta Općine Poličnik ( ''Službeni glasni Općine Poličnik'' broj 02/18, 03/18, 15/18, 03/20, 01/21) i Odluke općinskog načelnika Općine Poličnik, KLASA: 350-02/21-01/1, URBROJ: 2198-6-2-22-273, objavljuje

 

PONOVNA JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Općine Poličnik

 

1. Objavljuje se ponovna javna rasprava o novom Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Poličnik ( u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) izrađen od tvrtke ''Block projekt'' d.o.o. Zadar, Put Murvice 12D, u lipnju 2022. godine.

 

2. Javna rasprava o Prijedlogu Plana započinje 30. lipnja 2022. godine i trajat će do 07. srpnja 2022. godine.

 

3. Javni uvid u Prijedlog Plana biti će u vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana u prostorijama Centra za razvoj i edukaciju Poličnik, Grabi 26, Poslovna zona Grabi, 23 241 Poličnik, u vremenu od 09.00 do 11.00 sati i od 11.30 do 14.00 sati.

 

4. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana sa stručnim obrazloženjem izrađivač će održati dana 06. srpnja 2022. godine u 10.00 sati u prostorijama Centra za razvoj i edukaciju Poličnik, Grabi 26, Poslovna zona Grabi, 23 241 Poličnik.

 

5. Prijedlozi i primjedbe na izloženi Prijedlog Plana mogu se davati do zaključavanja ponovne javne rasprave, do 07. srpnja 2022. godine:

 

  • Na adresu Općina Poličnik, Dr. Franje Tuđmana 62, 23 241 Poličnik-u pisanom obliku
  • Upisivanjem u knjigu primjedbi i
  • Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju.

Svi prijedlozi i primjedbe koje su stigle do završetka javne rasprave, odnosno do 07. srpnja 2022. godine biti će razmotrene sukladno Zakonu i pravilima struke. Primjedbe koje nisu dostavljene u navedenom roku i one koje nisu čitko napisane i potpisane imenom, prezimenom i adresom podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Prijedlog Plana biti će dostupan i na web stranici Općine Poličnik ( www.opcina-policnik.hr)

 

 PROČELNIK

Marko Kovačević, univ.spec.oec.