Rješenje o ispravci pogreške

Općinski načelnik Općine Poličnik na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 52. Statuta Općine Poličnik (‘’Službeni glasnik Općine Poličnik’’ broj 02/18, 03/18, 15/18, 3/20, 01/21 i 15/21) i članka 104. Zakona o općem upravnom postupku ( NN 47/09 i 110/21), po službenoj dužnosti donosiRJEŠENJE

o ispravci pogreške u Rješenju


I.  U Rješenju KLASA: 602-03/22-04/1, URBROJ: 2198-06-2-22-32 od 06. travnja 2022. godine u članku 1. omaškom nije navedeno razdoblje za koje se isplaćuju financijska sredstva učenicima srednjih škola sa područja općine Poličnik koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj godini 2021./2022. stoga se iza stavka 1. članka 1. rješenja dodaje stavak 2. i glasi:


‘’Financijska sredstva  iz stavka 1. ovog članka isplatiti će se za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2022. godine.’’


II. Ovo rješenje proizvodi pravni učinak o dana od kojeg pravni učinak proizvodi i rješenje koje se ispravlja.


Obrazloženje


Dana 06. travnja 2022. godine izdano je Rješenje KLASA: 602-03/22-04/1, URBROJ: 2198-06-2-22-32 kojim se odobrava isplata financijskih sredstava učenicima srednjih škola sa područja općine Poličnik koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj godini 2021./2022.

Općina Poličnik je po službenoj dužnosti utvrdila da u izdanom rješenju omaškom nije navedeno  vremensko razdoblje u kojem se isplaćuju financijska sredstva učenicima koji su udovoljili uvjetima iz javnog poziva.


Prema odredbi članka 104. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku, javnopravno tijelo može rješenjem ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u rješenju koje je donijelo ili u njegovim ovjerenim prijepisima.

Slijedom svega gore navedenoga izdano rješenje je ispravljeno na način da je iza stavka 1. u članku 1. dodan stavak 2. koji glasi: ‘’Financijska sredstva  iz stavka 1. ovog članka isplatiti će se za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2022. godine.’’


Prema članku 104. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi pravni učinak rješenje koje se ispravlja, stoga je odlučeno kao u točki II. ovog rješenja.


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Zadarskoj županiji, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar, u roku od 15 dana od dana primitka ovog rješenja. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno.


Općinski načelnik

Davor Lončar